A correspondence on request by Sándor Schlieser for instalement of water tank

Identifier D_0144:184/1904
Title A correspondence on request by Sándor Schlieser for instalement of water tank
Subject Sándor Schlieser, The City Council, Water Tank, Permit, Free Royal City of Sombor, Baja road, Construction Committee, Engineering Office
Description Sándor Schlieser requested to install a water tank in the bathroom of his house. Therefore, correnspondence on this issue is conducted with Construction Committee and the City Council of the Free Royal City of Sombor.
Creator Sándor Schlieser
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Sándor Schlieser, The City council of the Free Royal City of Sombor
Date November 3rd 1902-9th January 1904
Type Text; Correspondence
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, 1903-1904
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
184 sz./kig. 904
A városi mérnöki hivatal jelentése 925/mérn. 1903. mérn. szám alatt Schlieszer Sándor zombori lakos által a Bajai út 22 szám alatt emelt víztartály felülvizsgálatáról.
V.
Miután a fent említett épület a jóváhagyott tervek alapján épült fel, az arra vonatkozó használhatási engedély az építészeti szabályrendelet 63§ alapján megadatik. –
Miről a városi mérnöki Hivatal és Szliszer Sándor végzésileg értesítettnek.
Zombor sz. kir. város tanácsának 1904. évi jan hó 3 án.

Kiadó!
1. Városi mérnöki hivatal
2. Schlieser Sándor
184 szám/kig. 904
utasítás
V. 1. mérnöki hivatal
2. Schlieszer Sándor

925. mérn./1903.
Tekintetes Tanács!
Múlt évi 17511/kig. számra a közlemény visszacsatolása mellett tisztelettel jelentem hogy Schlieszer Sándor Bajai út 22 számú házának fürdőszobájában egy víztartály a jóváhagyott terv szerint elhelyeztetett, s arra a használati engedély megadható.
Zomborban 1904. évi január hó3-án
Gergurov Milán
városi főmérnök
184 ÉRK 904 JAN 4
A.17511/1903
Zombor szab. kir. város Tekintetes Tanácsához
jelentése
a mérnöki hivatalnak 17511/1903 kig. számra
Schlieszer Sándor bajai út 22 ö.i. számú fürdőszobájában elhelyezett víztartály felülvizsgálatáról.

17511 szám/kig. 1903
Schlieszer Sándor, kérvénye a bajai út 22-ik számú házának fürdőszobájában egy víztartály elhelyezése iránt.
V.
Minthogy a pótlólag bemutatott tervek az épít. szab. rendelet követelményeinek megfelelnek az építési engedély megadatik.
Miről a városi mérnöki hivatal és Schlieszer Sándor végzésileg értesíttetnek.
Zombor sz. kir. város tanácsának 1903. évi deczember 22.

17511/kig:903
utasítás
V. és a záradékolt tervek 1-1 plda
1. mérn. hivatal
2. Schlieszer Sándor

Zombor szab. kir. város tanácsától.
17511 sz/kig. 903.
Schliszer Sándor kérvénye a bajai út 22 ik számú házának fürdő szobájában egy víz tartály elhelyezése iránt.
V.
Minthogy a pótlólag bemutatott tervek az építészeti szabályrendelet követelményeinek megfelelnek - az építési engedély megadatik.
Miről a városi mérnöki hivatal és Schlieszer Sándor végzésileg értesíttetnek.
Zombor szab. kir. város tanácsának 1903. évi deczember 22-én tartott üléséből.
jegyző.

Kivonat
Zombor szab. kir. város építészeti bizottságának 1903. évi deczember hó 14. tartott ülésének jkvéből.
73 sz./kir. 903.
Schliszer Sándor kérvénye a bajai út 22 ik számú házának fürdő szobájában egy víz tartály elhelyezése iránt.
V.
Minthogy a pótlólag bemutatott tervek az építészeti szabályrendelet követelményeinek megfelelnek az építési engedély megadása javasoltatik.
Miről a városi tanács az iratok kapcsán jkvi kivonatilag értesítettik.


jegyző.
17511 ÉRK 903 DEC.15

16610/KIG:1903
Schliszer Sándor kérvénye a bajai út 22 ik számú házának fürdőszobájában egy víz tartály elhelyezése iránt.
V.
Véleményes javaslattétel végett kiadatik az építészeti bizottságnak.
Zombor 1903 nov 27


16610 szám/kig. 1903.
Schlieszer Sándor kérvénye a Bajai út 22-ik számú házának fürdőszobájában egy víz tartály elhelyezése iránt. –
Végzés
Véleményes javaslattétel végett kiadatik az építészeti bizottságnak . –
Zomborban 1903 évi November hó 27-én.

jegyző
Tekintetes Építészeti bizottságnak.

ik. 1903 XI/30

Tekintetes városi Tanács!
Hivatkozással a tek. városi 16094/kig. 903 számú becses felhívására van szerencsém a kért építési tervezetet kiigazítva … alatt két példányban beterjeszteni, - melynek alapján ujólag kérem miszerint részemre az építkezési engedélyt megadni kegyeskedjék.
Tisztelettel:
Schlieszer Sándor
16610 ÉRK 903 NOV.26
A. 16094/903

16094/kig. 903
Schlieszer Sándor kérvénye a Bajai út 22-ik számú házának fürdőszobájában egy víz tartály elhelyezése iránt.
V.
A bemutatott terv az építészeti bizottság által felülbiráltatván arra a következő észrevételek tétettek:
1. Az épit. szab. rend. 5 §-a értelmében 2 pld – ban adandók be.
2. A szab. rend. 6 §-a értelmében a tervek a tervkészítő és az építkezés kiviteléért felelős szakértők által aláírandók.
3. A szab. rend. 5 §-ának c. pontja értelmében a terveken a vastartók méretei és azok hord – és ellenállási képessége kitüntetendő.
Mindezen hiányok pótlása végett a bemutatott terv építtetőnek visszaadatik azzal, hogy azt kettő pldban és a fent elősorolt pótlásokkal kiegészítve ide mutassa be.
Zombor sz. kir. város tanácsának 1903 évi november hó 18-án.

16094 szám / kig : 903
utasítás
V.
1. Schlieszer Sándor csat. a terv
2. Mérn. hivatal

Kivonat
Zombor szab. kir. város építészeti bizottságának 1903 évi november hó 12.-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
71 sz. / jkvi 903
Schlieszer Sándor kérvénye a Bajai út 22-ik számú házának fürdőszobájában egy víz tartály elhelyezése iránt.
V.
A bemutatott terv építtetőnek a következő hiánypótlások végett visszaadatik.
1. a tervek a szabály rendelet 5 §-a értelmében 2 pld-ban adandók be.
2. a tervek a szabály rendelet 6 §-a értelmében a tervkészítő és a megbízott szakértő által aláírandók.
3. a szabályrendelet 5 §-ának c. pontja értelmében a terveken a vastartók méretei és azok hord- és ellenállási képessége kitűntetendő.
Miről a városi tanács az iratok kapcsán jkvi kivonatilag értesítettik.

A kivonat hiteléül

Jegyző
16094 ÉRK 903 NOV. 15
A. 15529/903

Zombor szab. kir. város tanácsának
16094 sz./kig. 903
Schlieszer Sándor kérvénye a Bajai út 22-ik számú házának fürdőszobájában egy víz tartály elhelyezése iránt.
V.
A bemutatott terv építtetőnek a következő hiánypótlások végett visszaadatik.
1. a tervek a szab. rendelet 5 §-a értelmében 2 pld-ban adandók be.
2. a tervek a szab. rendelet 6 §-a értelmében a tervek a tervkészítő és az építkezés kiviteléért felelős szakértők által aláírandók.
3. a szab. 5 §-ának c. pontja értelmében a terveken a vastartók méretei és azok hord- és ellenállási képessége kitűntetendő.
Mindezen hiányok pótlása végett a bemutatott terv építtetőnek visszaadatik azzal, hogy azt 2 pldban és a fent elősorolt pótlásokkal kiegészítve mutassa be.
Zombor szab. kir. város tanácsának 1903 évi november hó 18-án tartott üléséből.
jegyző

1529/kig: 903
Kérvénye Schlieszer Sándor zombori lakosnak melyben a bajai út 22-ik szám alatti házának fürdőszobájában egy víztartály elhelyezését kéri.
V.
Véleményes javaslattétel végett kiadatik az építészeti bizottságnak.
Zombor 903 XI/5


1529 szám/kig. 1903.
Kérvénye Schlieszer Sándor zombori lakosnak melyben a bajai út 22-ik szám alatti házának fürdőszobájában egy víztartály elhelyezését kéri.
Végzés
Véleményes javaslattétel végett kiadatik az építészeti bizottságnak.
Zombor 1903 évi november hó 5-én

jegyző
Tekintetes építészeti bizottságnak
Itt

Tekintetes Városi Tanács Zombor
Alulírott azon tiszteletteljes kéréssel járulok a Tekintetes Tanács elé miszerint Bajai út 22 szám alatti házam fürdőszobájában a mellékelt terv szerinti két vas … nyugvó víztartály elhelyezését engedélyezni méltóztassék, illetőleg megállapítani, hogy a fal megfelel e ennek a czélnak.
Azon kéréssel miszerint kérvényemet minél előbb elintézni szíveskedjék vagyok kiváló tisztelettel
Schlieszer Sándor
Zombor 1903 XI/3.
Tervrajzot csak egyet mellékelek miután a kiadó példányra nincs szükségem.
1529 ÉRK. 903 NOV. 3
Tekintetes Városi Tanácsnak Zombor
Kérvénye
Schlieszer Sándor zombori lakosnak
melyben Bajai út 22-ik szám alatti házának fürdőszobájában egy víz tartály elhelyezését kéri.
1 drb melléklet
No. 184/1904 Adm.
Report of the City Engineering Office under number 925/1903 Eng. on the inspection of the water tank set up by Sándor Schlieser from Sombor at the address Baja road No. 22.
The decision
Once the above building has been constructed on the basis of the approved plans, an appropriate use permit will be issued. -
The City Engineering Office and SándorSchlieserare informed about the decision.
The Council of the Fr. Roy. City of Sombor on January 9th, 1904.
...
It is issued!
1. City Engineering Office
2. SandorSchlisser
No. 184/1904 Adm.
Instruction
1. The Engineering Office
2. SándorSchlieser

925/1903 Eng.
Dear Council!
I respectfully report to the number 17511 /Adm. from last year, on the attached announcement, that the water tank in the bathroom of the house of Sándo rSchlieser at the address Baja road No. 22 in accordance with the approved plans, and that a permit for use can be issued.
In Sombor, January 3rd, 1904
Milan Gergurov
The Chief City Engineer
184 ARRIVED JAN 4th, 1904
17511/1903
To the Honorable Council, etc. Roy. City of Sombor
Report
The Engineering Office on the number 17511/1903 Adm.
About the inspection of the water tank in the bathroom of the house of Sándor Schlieser on Baja road No. 22.

No. 17511/1903 Adm.
Sándor Schlieser's request to install a water tank in the bathroom of his house at the address Bajski put no. 22.
The decision
As the additionally presented plans meet the requirements of the Decree on the construction regulations, a construction permit is issued.
The Engineering Office and SándorSchlieser are informed about the decision.
The Council of the Fr. Roy. City of Sombor December 22nd, 1903
...
17511/1903 Adm.
Instruction
One copy of decision and plans
1. The Engineering Office
2. SándorSchlieser

From the Council, etc.Roy. City of Sombor
No. 17511/1903 Adm.
Sándor Schlieser's request for the installation of a water tank in the bathroom of his house at the address Bajski put No. 22.
The Decision
As the additionally presented plans meet the requirements of the Decree on construction regulations - a building permit is issued.
The Construction Office and Sándor Schlieser are informed about the decision.
From the session of the Council, etc. Roy. City of Sombor, held on December 22nd, 1903.
Notary

Excerpt
From the Minutes of the session of the Construction Committee of the Fr. Roy. City held on December 14th, 1903
No. 73/1903
Sándor Schlieser's request for the installation of a water tank in the bathroom of his house at the address Bajaroad No. 22.
The Decision
As the additionally presented plans meet the requirements of the Regulation of the Construction, it is proposed to issue a construction permit.
The City Council is informed about the acts with the excerpt from the minutes.
...
...
Notary
17511 ARRIVED 15thDEC.1903

16610/1903 Adm.
Sandor Schlieser's request for the installation of a water tank in the bathroom of his house at the address Bajaroad no. 22.
The Decision
It is issued to the Construction Committee for giving opinions and proposals.
Sombor Nov 27th 1903
...

No. 16610/1903 Adm.
Sándor Schlieser's request for the installation of a water tank in the bathroom of his house at the address Baja road No. 22.
The solution
It is issued to the Construction Committee for giving opinions and proposals.
In Sombor, November 27th, 1903
...
Notary
Dear Construction Committee
...
Conducted on 30th XI 1903.

Dear City Council!
Referring to Council No. 16094/1903 Adm. I am lucky to submit the requested version of corrected plans in two copies, - on the basis of which I repeat my request to be granted a building permit.
With respect,
Sándor Schlieser
16601 ARRIVED 26thNOV.1903
At 16094/1903

16094/1903 Adm.
Sándor Schlieser's request to install a water tank in the bathroom of his house at the address Baja road No. 22.
The decision
The following remarks were made on the presented plan, which was reviewed by the Construction Committee:
1. In accordance with Article 5 of the Regulation on building regulations, the plans must be submitted in 2 copies.
2. In accordance with Article 6 of the Regulation, the plans must be signed by the planners and experts responsible for carrying out the construction works.
3. In accordance with point c.) Of Article 5, the dimensions of iron girders, their load-bearing capacity and resistance must be indicated in the plans.

In order to eliminate all these shortcomings, the presented plan is returned to the builder, provided that it is presented here in two copies and with the above corrections.

The Council of the Fr. Roy. City of Sombor on November 18th, 1903.
...
16094/1903 Adm.
Instruction, decision (issued)
1. Sándor Schlieser, with the plan attached
2. The Engineering Office

Excerpt
From the Minutes of the session of the City Construction Committee of the Fr. Roy. City of Sombor held on November 12th, 1903

No. 71/1903 Minutes

Sándor Schlieser's request to install a water tank in the bathroom of his house at the address Bajski put no. 22.

The decision

The presented plan is returned to the builder to eliminate the following shortcomings:
1. The plans are submitted in 2 copies in accordance with Article 5 of the Regulation.
2. Plans must be signed by the planner and the hired expert in accordance with Article 6 of the Regulation.
3. In accordance with point c.) Of Article 5, the dimensions of iron girders and their load-bearing capacity and resistance must be specified in the plans.

About this the City Council is informed by the Excerpt from the Minutes.
...
For the authenticity of the excerpt
...
Notary
16094 ARRIVED 15thNOV.1903
At 15529/1903

The Council of the Free Royal City of Sombor
No. 16904/1903 Adm.

Sándor Schlieser's request to install water tank in the bathroom of his house at the address Baja road No. 22.

The decision

The presented plan is returned to the builder to eliminate the following shortcomings:
1. Plans must be submitted in 2 copies in accordance with Article 5 of the Regulation.
2. Plans in accordance with Article 6 of the Regulation must be signed by the planners and experts responsible for carrying out the works
3. In accordance with point c.) Of Article 5, the dimensions of iron girders and their load-bearing capacity and resistance must be specified in the plans.

In order to eliminate all these shortcomings, the presented plan is returned to the builder, provided that it is presented here in two copies and with the above-mentioned additions.

From the Session of the Councilof the Fr. Roy. City of Sombor, held on November 18th, 1903.
Notary

15529/1903 Adm.
SándorSchlieser's request to install a water tank in the bathroom of his house at the address Baja road No. 22.
The decision
It is issued to the Construction Committee for giving opinions and proposals.
Sombor, November 5th, 1903
...
...
Notary
RespectfulConstruction Committee

Dear Sombor City Council
I, the undersigned, address an honorable request to the Honorable Council to allow me, in accordance with the attached plans, to install two water tanks in the bathroom of my house on Baja road No. 22, which stands on iron girders and please determine whether the wall is in accordance with this purpose.

With a request that my request be resolved as soon as possible, with due respect

SándorSchlieser

Sombor 3rd XI 1903.

I enclose the plan in only one copy because I have no need for a copy to be issued.

1529 ARRIVED 3rd NOV.1903

RespectedSombor City Council
Request
Sándor Schliser’s request for installing a water tank in the bathroom of his house at the address Baja road No. 22.

1 attachment