A correspondence on building issues by Jewish community in Sombor

Identifier D_0143:5369/1900
Title A correspondence on building issues by Jewish community in Sombor
Subject The Jewish community, Károly Roheim, Building Permit, Engineering Office, Gornja Varoš, City Council, Free Royal City of Sombor, Report, Request, Inspection,
Description First the Jewish community president and construction president sending materials on ths issue and request for building permit in May 1898. The correspondence is conducted in 1900 between the City Council and the Engineering office about building permit approval to the Jewish community in Sombor with their seat in Gornja Varoš.
Creator The City Council and the Enginnering Office of the Free Royal City of Sombor
Publisher Historical archive Sombor
Contributor The City Council and the Engineering Office of the Free Royal City of Sombor
Date 16th May 1898-31st March 1900
Type Text; Correspondence
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, 1898-1900
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
5369/1900

Zombor szab.kir. város Rendörkapitányságától
1515 szám/kap. 1900
Tekintetes Városi Tanács!
A zombori izraelita hitközségnek lakhatási engedély iránti kérvényét a helyszínelési jegyzőkönyv kapcsán tisztelettel felterjesztem.
Zombor, 1900 márczius hó 17-én.

rendörfőkapitány

7 drn/M 4088/900
A tekintetes városi Tanácshoz Zomborban
Jelentése
Zombor szab. kir. város Rendőrkapitányságának mellyel a Zombori izraelita hitközség lakhatási engedély ir. kérvényét felterjeszti.

92 szám/Hpt 1900.
Tekintetes Tanács!
M. évi 20322/kig számu meghagyásra tisztelettel jelentjük, hogy a helybeli izraelita hitközség a mai napon 5 kor 16 fill terület megváltási dijat a szépitészeti alap napló 2 t. a befizette.
Zombor 1900. január 31 én.

ellenőr

pénztárnok

1857 ÉRK 900 FEB.-1
SZ. 1822/900
Tekintetes
Városi Tanácsnak
Zombor.
Jelentése
a városi házipénztárnak
20322/kig 1899 számra
a helybeli izraelita hitközség által befizetett 5 kor 16 fill terület megváltási dij tárgyában.

Zombor sz. k. város rendörkapitányságától.
1381 sz/kap:1900
Tekintetes
Városi Tanács!
Folyó évi 1857/kig: 1900 számú rendeletére tisztelettel kérem miszerint a helybeli izraelita hitközség által lakhatási engedély iránt beadott kérvényét megküldeni sziveskedjék.
Zombor 1900 évi Márczius hó 1-én

rendörfőkapitány

Ennek folytán az izraelita hitközség lakhatási engedély iránti kérvénye kiadatik a rendörkapitányi hivatalnak.
7.300 III/6
Martinović

Csat. a lakhatási engedély iránti kérvény

4088 ÉRK 900 MÁR.-5
1857/900
Tekintetes
Városi Tanácsnak
Zomborban
Városi rendörkapitányság elöterjesztése.
1857/kig:1900.
izraelita hitközség által kért lakhatási engedélyének leküldése iránt.
A zombori izr. hitközség Elnöksége
7 szám/du. 1900
Zombor Szab. Kir. város Tekintetes Építészeti Bizottságának
Zomborba
Hivatkozásul a f. január hó 10-ről kelt és e hó 23-án vett 20322/1898 kig. számra nb. végzésére – tisztelettel megkeresem ezennel V. Tanácsot, hogy a jóváhagyott tervek alapján a felső városrészben épített izr. hitk. székházra vonatkozólag a lakhatási engedélyt megadni kegyeskednék.
Egyben van szerencsém jelenteni, hogy a fenti nb. végzéshez képest a szépitészeti alap javára követelt kor. 5 16 fillér egyidejüleg Zombor szab. kir. város tekintetes Házipénztárába befizettetett.
Zombor, 1900. évi január hó 29-én
A ZSIDÓ HITKÖZSÉG IRODÁJA ZOMBORBAN

elnök
öt korona 16 fil
5 kor. 16 fil. bevételeztetett Szépitészeti napló 2. … 1900 január hó 31-én
ZOMBOR SZ. KIR. VÁROS PÉNZTÁRA 1873
1822 ÉRK 900 JAN.31
Ga 20322/99

1887 kiv. 1822
A városi házi pénztár jelentése a helybeli izraelita hitközség által befizetett 5 kor. 16 fill.
V
Tudomásul vétetik és a 21822 sz. lakhatási engedély iránt benyujtott kérvény kiadatik … Jenő rendörfőkapitánynak illetékes eljárás végett.
Zombor sz. kir. város tanácsának 1900 február 24 én t.n.

a szépitészeti alap javára
Elbocsájtatott
1900 évi feb. hó 28 n. kézbesítési iv 14 szám alatt

1515/kap. 1900
Jegyzőkönyv
Felvétetett Zomborban, 1900 március hó 16án
Jelen vannak az alulirottak
Alulirottak a zombori izr. hitközségnek Felsőváros külváros Zsinagóga utczában 97 sz. a. újonnan felépítetett házánál megjelenvén, egyértelműleg megállapítottuk, hogy a jelzett épület a tervnek megfelőleg építetett s ellen sem közegészségügyi, sem közrendészeti kifogás nem emelhető.
Miért is a lakhatási engedély megadását javasoljuk
konf.
Dr. …
ker. orvos

mérnök

alkapitány

4088 sz/kig. 900
Városi rendőrkapitányság előterjesztése 1857/900 izraelita hitközség által kért lakhatási engedélyének leküldése iránt
V.
Ennek folytán az izraelita hitközség lakhatási engedély iránti kérvénye kiadatik a rendőrkapitányi hivatalnak.
Zombor 1900 évi márczius hó 6.
Maximović
jegyző
1515/kap. 1900
a zombori izraelita hitközség kérvénye lakhatási engedély iránt.
v.
A kérelemnek hely adatik s a helyszíni szemlét 1900. március hó 16-án d.u. 4 órára tüzöm ki, miről a zombori izraelita hitközség, a városi mérnöki hivatal, dr. Huber József ker. orvos és Zomborcsevics György II. v. alkapitány … értesítettnek.
Z. 1900. márc. 7.

1381/900
kapitányság
Utasítás:
Végzés,
1. Izraelita hitközség elnökének, Roheim Károlynak,
2. Vár. mérnöki hivatalnak
3. Dr. Huber Károly ker. orvos
4. Zomborcsevics György
Zomborban

350/1898 mérn.
Tekintetes Tanács!
Múlt évi 11674/kig számra a közlemények vissza csatolása mellett van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy a helybeli izr. hitközség Zsinagóga utcza 97 ö. i. számú telkén egy új épületet tégla falakkal felépíttetett, a jóvá hagyott tervtől azon eltéréssel, hogy az utczai mennyezetnél tervezett függő mű elhagyatott és csakis álló fedélszék és mestergerenda alkalmaztatott, a szerkezet azonban így is megfelelő.
Az utczai homlokzaton készített kisszökellék által az utcza területéből 0,86 m2 elfoglaltatván, amelyért az építkezési szabályrendelet 29. § a értelmében használati dij fizetendő, felhívandó lenne építettő, hogy 1 m2 t 3 forintba számítva 2 frt 58 krt, a városi szépítészeti alap javára fizessen be.
Zomborban 1899. évi deczember hó 31én.
Gergurov Milán
városi főmérnök
20322 ÉRK. 99 DEC 31
… 11674/98
Zombor szab. kir. város
Tekintetes Tanácsához
jelentése
a mérnöki hivatalnak
11674/1898 kig számra
az izr. hitközség által Zsinagóga utcza 97 sz. alatt felépített új laktér felülvizsgálatáról.

20322/899 kig
A mérnöki hivatal jelentése az izraelita hitközség által a Felső városrészben emelt épület felülvizsgálatáról.-
Ꝟ.
A fent nevezett általam említett városrészben a jóváhagyott tervek alapján eszközölt építkezése tudomásul tétetik egyuttal utasíttatik az izraelita hitközség, hogy a kinti kellék által elfoglalt 0,86 m2 utcaterületért a szabályrendelet 29 §-a értelmében a szépítészeti alap javára 2 frt 58 krt 15 nap alatt fizesse be és, hogy a lakhatási engedély iránti kérvénnyel vagy szóval, vagy írásban az építészeti bizottságnál nyújtja be –
Miről városi mérnöki hivatal és izraelita hitközség és városi házi pénztár végzésileg értesítettnek.
Zombor sz. kir. vár. tanácsának 1900. évi január hó 10-én
Maximovics
az utóbbi azzal, hogy az ügyben 15 nap alatt jelentést tegyen
Kiadó!
1. V. mérnöki hivatal
2. Izraelita hitközség
3. házi pénztár

Kivonat
Zombor szabad kir. város építészeti bizottságának 1898 évi junius hó 15 tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
41 sz.
Az izraelita hitközség kérelme építési engedély iránt
V.
Az építési engedély megadása javasoltatik. –
Miről a városi tanács jegyzőkönyvi kivonaton értesítettik. –

tb főjegyző
11674 ÉRK. 98 JUN. 18
4 am/lak 9629/98

11474 szám/898 kig
A helybeli izraelita hitközség kérvénye a felső város részben emelendő hivatalos helyiség építési engedélye megadása iránt.
V.
A kérvényhez csatolt tervek az építkezési szabályrendeletnek megfelelők lévén, az azok szerint tervezett építkezésre az engedély megadatik
miről folyamodó és a mérnöki hivatal a terv 1-1 példányának kiadása mellett végzésileg értesítettnek.
Zombor sza. kir. város tanácsának 1898. évi VI/22 hó tartott üléséből.

elb. VI/24 ki 45 év
Kiadó: csak a tervek 1-1 példánya a félnek és mérnöki hivatalnak.
a tervekre rávezetendő ezen terv alapján az építkezési engedély megadatott.


ÉRK 98 MÁJ 16
Tekintetes városi Tanács!
A helybeli izraelita hitközség az eredetben és másolatban tisztelettel idecsatolt tervrajzok alapján saját czéljaira egy községházat szándékozik épitetni, minthogy azonban az építkezés keresztülvitelére a városi szabályok értelmében a tekintetes Tanács engedélye szükséges, ennélfogva a hitközség nevében tisztelettel kérem a tekintetes Tanácsot miszerint ezen építkezésre az engedélyt megadni és az eredeti terv visszaadása mellett az engedély megadását tisztelettel alulírottat értesíteni kegyeskednék.
Tisztelettel maradtam a tekintetes városi Tanácsnak
Az izr. hitközség nevében
Spitzer Mark
építési elnök
9629 ÉRK. 98 MÁJ 16
Zombor sz. kir. város tekintetes Tanácsához
Zomborban
kérvénye
Roheim Károly zombori lakósnak mint a helybeli izr. hitközség elnökének.
A hitközség által építetni szándékolt községháza építésére az engedély megadása iránt.
2 drb. melléklettel

9629 sz./kig. 898.
a helybeli izraelita hitközségnek építési engedély iránti kérvénye. –
V.
Kiadatik javaslattétel végett az építészeti bizottságnak.
Zombor 1898 évi május hó 7.

elh. V/20. ki 38.


9629 sz./kig 898.
a helybeli izraelita hitközségnek építési engedély iránti kérvénye. –
V.
Kiadatik javaslattétel végett az építészeti bizottságnak.
Zombor 1898 évi május hó 7-én

jegyző
T.
építészeti bizottság


5369 sz./kig. 900
A városi mérnöki hivatal jelentése az izraelita hitközség által felső város részben emelt épület felülvizsgálásáról. –
V.
Miután a fent említett épület a jóváhagyott tervek alapján épült fel, az arra vonatkozó lakhatási engedély az építészeti szabályrendelet 63. §alapján megadatik.
Miről a városi mérnöki hivatal és az izraelita hitközség végzésileg értesíttetnek.
Zombor sz. kir. város tanácsának 1900 évi március hó 29-én.

Elbocsájtatott:
1900 évi III évi hó 31n.
kézbesítési ív 23 szám és
vevény mellett.

Kiadó
1. mérnöki hivatal
2. Izraelita hitközség
a.sz. 32.
5369/1900
From the Police Captaincy of the Free Royal City of Sombor
1515/1900 Cap.
Dear City Council!
I respectfully submit the request of the Jewish community of Sombor for a housing permit in connection with the minutes from the investigation.
Sombor, March 17th, 1900
...
Police captain
5369 ARRIVED ON MARCH 22, 1900.
7 drn /M 4088/1900
Respected City Council in Sombor
Report
To the Police Captaincy of the Free Royal City of Sombor, with which he submits a written request from the Jewish community of Sombor for a housing permit.

92/1900 Cash Register
Dear Council!
On the number 20322/Adm. since last year, we report that the local Jewish community has paid 5 crowns and 16 fillers for the purchase of the area in the diary of the beautification fund.
Sombor, January 31st, 1900
...
Controller
...
Treasurer
No. 185 ARRIVED IN FEBRUARY 1st, 1900
1822/1900
Dear City Council
Sombor
Report
City ​​House Coffers
On number 20322/1899 Adm.
In the case of payment of the local Jewish community of 5 crowns and 16 fillers of the area purchase fee.

From the police captaincy of the free royal city of Sombor
No. 1381/1900 Cap.
Dear City Council!
On your order under number 1857/1900 Adm. this year, with respect, please submit the request for the issuance of a housing permit to the local Jewish community.
Sombor, March 1st, 1900
...
Police captain
V.
For that reason, the request of the Jewish community for a housing permit is issued to the office of the police captain.
7,300 III/6
Martinović
...
Attachment: Application for a housing permit
No. 4088 ARRIVED ON MARCH 5th, 1900.
1857/1900
To the Honorable City Council
In Sombor
Request of the City Police Captaincy
1857/1900 Adm.
For the submission of the request of the Jewish community for the issuance of a housing permit.
Presidency of the Jewish community of Sombor
No. 7/1900
Respected Construction Board of the Free Royal City of Sombor
In Sombor
Referring to your Decision from the 10th of the current month and received on the 23rd under number 20322/1898 Adm. - I respectfully ask the City Council to issue a housing permit based on the approved plans relating to the seat of the Jewish community in Gornja Varoš.
At the same time, I am lucky to inform you that based on the above solution, 5 crowns and 16 fillers were paid for the beautification fund into the house treasury of the free and royal city of Sombor.
Sombor, January 29, 1900
STAMP: OFFICE OF THE JEWISH MUNICIPALITY IN SOMBOR
...
The President
5 crowns 16 fillers income beautification fund January 31st, 1900.
No. 1822 ARRIVED JAN 31st, 1900
20322/1899

1887 issued 1822
The report of the City Treasury on the payment of 5 crowns and 16 fillers by the local Jewish community
V.
Noted requests no. 21822 for a residence permit is issued to Jenő ..., the captain of the police for the competent procedure.
Sombor, Council of the Free Royal City, February 24th, 1900.
...
For the beautification fund
For rent
By Invoice No. 14, February 28, 1900.

1515/1900 Cap.
Minutes
Conducted in Sombor, March 16th, 1900.
Those present are undersigned
The undersigned, appearing at the newly built house of the Sombor Jewish community in the part of the town of Gornja Varoš in Synagogue Street no. 97, we have clearly established that the named building was constructed in accordance with the plan and no public health or police objections can be lodged against it.
Therefore I recommend getting a residence permit.
dr Joszef Huber
District physician
...
Engineer
Đerđ Zomborčević
Deputy Captain

Br. 4088/1900 Adm.
The submission of the Police Captaincy for sending the housing permit, requested by the Jewish community under number 1857/1900.
V.
That is why the request of the Jewish community for a housing permit is issued to the Office of the Captain of the Police.
Sombor, March 6th, 1900
Maksimović
Notary
1515/1900 Cap.
The request of the Jewish community for a housing permit
V.
The request was accepted and I ordered that the investigation be held on the spot on March 16th, 1900, at 4 o'clock in the afternoon, of which the Jewish community, the City Engineering Office, Dr. József Huber, the district doctor, and György Zomborcsevics II informed city ​​deputy captain.
Sombor, March 7th, 1900
...

1381/1900 Captaincy
Instructions, solution to:
1. The President of the Jewish Community, Károly Roheim
2. City engineering office
3. Dr. Károly (probably referring to József ) Huber, the district physician
4. György Zomborcsevics

in Sombor
350/1898 Eng.
Dear Council!
I am lucky to inform You on the number 11674/Adm. from last year that the Jewish community had imposed a new brick building to build in Synagogue Street No. 97, with the difference from the approved plan in that the hanging part planned for the street ceiling was omitted and only the standing deck chair and the main beam were used, but the structure is still appropriate.
Occupying 0.86 m2 of street area with a small jump made on the street facade, for which a fee for use is paid in accordance with Article 29 of the Decree on Building Regulations, the builder should be invited to pay into the beautification fund, calculating that 1 m2 is 3 forints, paid 2 forints and 58 crowns.
In Sombor, December 31st, 1899
Milan Gergurov
The Chief Engineer of the City
No. 20322 ARRIVED 31st DEC 1899
... 11674/1898
Report
Engineering Office
The City ​Council
The free and Royal City of Sombor
On number 11674/1898 Adm.
About the inspection of the new residential space built by the Jewish community in Synagogue Street no. 97.

20322/1899 Adm.
Report of the Engineering Office on the inspection of the building erected by the Jewish community in Gornja Varoš.
V.
In the above-mentioned part of the city that I mentioned, it is made known that the construction was carried out on the basis of approved plans and at the same time the Jewish community is ordered to pay 2 forints and 58 crowns within 15 days for the street area of ​​0.86 m2 occupied by the external supply in favor of the beautification fund in accordance with Article 29 of the Regulation and to submit a request for a housing permit either orally or in writing to the construction committee. -
The City Engineering Office, the Jewish community and the City House Treasury are informed about this.
The Council of the Free Royal City of Sombor, January 10th, 1900.
Maksimovic
The last to submit a report within 15 days.
For rent!
City Engineering Office
Jewish community
Home cash register

Excerpt
From the Minutes from the session of the Construction Board of the free royal city of Sombor held on June 15, 1898.
No. 41
Request of the Jewish community for the issuance of a building permit.
The City Council is informed about this in the Excerpt from the Minutes.
...
Chief notary
No. 11674 ARRIVED JUNE 18th, 1898.
4/residential 9629/1898

No. 11474/1898 Adm.
The request of the local Jewish community for the issuance of a building permit for the construction of an official room that will be built in the part of the town of Gornja Varoš.
Since the plans are attached to the application in accordance with the regulation on building regulations, a construction permit is issued planned in accordance with them.
The applicant and the Engineering Office shall be notified of this by issuing one copy of the plan each.
From the session of the Council of the Free Royal City of Sombor held on June 22nd, 1898.
...
Issued in June 24th
Issued: only 1 copy of the plan to foreigners and the Engineering Office.
Based on this plan, a building permit is issued.
...

ARRIVED ON MAY 16th, 1898
Dear City Council!
The local Jewish community, based on the draft attached in the original and in the copy, wants to build a (municipal) house for its needs, however as the construction requires the permission of the noble Council in accordance with city rules, therefore, on behalf of the municipality, I respectfully ask the competent Council to issue a building permit for this construction and, with the return of the original plan, to be kind and inform the undersigned of the issuance of the permit.
With respect to the distinguished City Council
On behalf of the Jewish community
Mark Spitzer
President for construction
No. 9629 ARRIVED ON MAY 16th, 1898.
To the Council of the Fr. Roy. City of Sombor
In Sombor
Request
Károly Roheim from Sombor as the president of the local Jewish community for
Issuance of a building permit for the construction of a house that this municipality plans to build.
with 2 attachments

No. 9629/1898 Adm.
Request from the local Jewish community for a building permit
V.
It is issued for the purpose of giving proposals to the construction committee
Sombor, May 7th, 1898
...
Sent on May 20th, ed. 38
...

No.9629/1898 Adm.
Request from the local Jewish community for a building permit
V.
It is issued for the purpose of giving proposals to the construction committee
Sombor, May 7th, 1898
...
Notary
T.
Building Board
...

5369/1900 Adm.
The Report of the City Engineering office on the inspection of the building erected by the Jewish community in the part of the city of Gornja Varoš.
V.
Once the above building has been constructed on the basis of the approved plans, the relevant housing permit will be issued on the basis of Article 63 of the Building Regulation.
The City Engineering Office and the Jewish community are informed about the decision.
The Council of the Fr. Roy. city of Sombor on March 29th, 1900
...
Issued:
3/31/1900 years
by consignment note number 23 and
next to the receiver
...
Issue to:
The Engineering Office
The Jewish community