A correspondence about building issue by Gáspár Teltsch

Identifier D_0142:16175/1903
Title A correspondence about building issue by Gáspár Teltsch
Subject Gáspár Teltsch, City Council, Milán Gergurov, József Huber, Engineering Office, construction Committee, Free Royal City of Sombor, Building Permit, Pasha sokak, Pašina street
Description On behalf of request of Gáspár Teltsch for building permit in Pasha Street in Sombor, correspondence is conduct between Engineering office, City Council of Sombor, but also other parties involved in inspection and building issues on the same location. Beside opinions and decisions according to building permit, several letters issued from Teltsch to install a double cleaning door in the attic on the kitchen chimney.
Creator Gáspár Teltsch, The City Council of the Free Royal City of Sombor
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Gáspár Teltsch, The City Council of the Free Royal City of Sombor, József Huber, Gergurov Milán
Date November 27th 1902-September 17th 1903
Type Text; Correspondence
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, September 1902-November 1903
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
742. sz./mér. 1903
Tekintetes Tanács!
Folyó évi 14748/kig számra tisztelettel jelentem miszerint Teltsch Gáspár a tanácsi utasításnak eleget tett.
Zombor 1903dik évi november hó 17én.
Gergurov Milán
városi főmérnök
16175 ÉRK 903 NOV. 17
Zombor szab. kir. város
tekintetes Tanácsához
jelentése
V.
Tudomásul vétetik
Zombor 1903 Xi/18

a mérnöki hivatalnak
folyó évi 14748/kig szám
Teltsch Gáspár építési ügyben. –

14748/1903 kig.
V.
Tekintettel arra, hogy Teltsch Gáspár időközben szóbelileg bejelentette, hogy a kérdéses kémény tisztitó ajtócskákat elhelyezte és a padláson lévő nyílást befalazta, utasíttatik a városi mérnöki hivatal, hogy az újabbi felülvizsgálatot ejtse meg és ennek eredményét ide mielőbb jelentse be.
Zombor 1903 X/31.

14748/1903 kig
kiv. 14511/kig 1903
ut a mérnöki hivatalnak

558/1903 mér.
Tekintetes Tanács!
Folyó évi 12424/kig. számra van szerencsém tisztelettel jelenteni, miszerint Teltsch Gáspár Zombori lakos a tanácsi határozatnak eleget nem tett, mivel a keleti szárny épületben lévő konyha fölötti kéményen a padlás részben nincsen kéménytisztitó ajtócska elhelyezve, se a nyílás befalazva. Javaslatba hozom miszerint a konyhában a tüzelés addig megtíltassék, még az említett kéménytisztitó ajtócska szabályszerűen nincsen alkalmazva. Azon kívül az építkezési szabályrendelet 9 §ának intézkedése elrendelendő volna.
Zombor 1903 dik évi október hó 19 én.
Gergurov Milán
városi főmérnök
14748 ÉRK 903 OKT. 19
Zombor szab. kir. város tekintetes Tanácsához
jelentése
a mérnöki hivatalnak
folyó évi 12424/kig számra
Teltsch Gáspár építési ügy tárgyában. –

4976 szám/kap. 1903
Jegyzőkönyv
Felvétetett Zomborban 1903 évi október hó 1 jén a városi rendőrkapitányi hivatalnak 4976 sz. felhívása folytán.
Jelen vannak az alólírottak
Alólírottak Teltsch Gáspár zombori lakós Belváros Basa utczában ö.i. 4 a újonnan épített lakóházánál megjelenvén, annak tüzetes megszemlélése után megállapítottuk, hogy a jelzett ház a tervnek megfelelőleg épült, s használatba vétele ellen sem közrendészeti sem közegészségügyi tekintetben kifogás nem merült fel.
Miért is a lakhatási engedély megadását javasoljuk.

Dr. Huber József
ker. orvos

vár. mérnök
Zomborcsevics
alkapitány

Zombor szab. kir. város rendőrkapitányi hivatala
4976 szám /kap. 1903.
Tekintetes városi Tanács!
Teltsch Gáspár zombori lakós lakhatási engedély iránti kérvényét a helyszínelési jegyzőkönyv kapcsán tisztelettel felterjesztem.
Zombor 1903 október 8-án

rendőrfőkapitány
14511 ÉRK 903 OKT. 14
2 dm
A . 12424/903
Tekintetes városi Tanácsnak
Zomborban
Zombor szab. kir. város rendőrkapitányi hivatala
felterjeszti Teltsch Gáspár lakhatási engedély iránti iratokat


Zombor szab. kir. város tekintetes rendőrfőkapitányának
Zombor
Alulírott alázatossan esedezik Basa utczai házának a lakhatási engedélyt meg adni.
Zombor 1903 13/VII
Teltsch Gáspár
1903.JUL. 15 4976
Tekintetes
Rendőrfőkapitányi hivatal
Zomborban
Teltsch Gáspár zombori lakos alázatos kérelme Basa utczai újonnan épült házának lakhatási engedély megadási ügyében.

12424 szám/kig. 903
A mérnöki hivatal jelentése Teltsch Gáspár zombori lakós által a belváros részben Basa utcza 194 sz. a. emelt új épület felülvizsgálásáról.
Végzés
A fentnevezett által az említett városrészben a jóváhagyott tervek alapján eszközölt épitkezése tudomásul vétetik, egyuttal utasitattik Teltsch Gáspár, hogy a konyhakéményen a padlási részben egy dupla tisztitó ajtócskát elhelyezni, és hogy az utczán a faoszlopok elhelyezése alkalmával bontott kövezetet saját költségén azonnal állíttassa helyre, utasitattik továbbá, hogy a lakhatási engedély iránti kérvényét vagy szóval vagy írásban az építészeti bizottságnál nyújtsa be. –
Miről a városi mérnöki hivatal és Teltsch Gáspár végzésileg értesítettik.
Zombor szab. kir. város tanácsának 1903. évi szept. hó 9 én

előadó
Utasítás
1. Végzés mér. hiv.
2. Végzés félnek

789 szám./mérnöki 1903.
A városi mérnöki hivataltól
Tekintetes városi Tanács!
Hivatkozással múlt évi 14943/közig. 1902. számu rendeletre, van szerencsém a tek. Tanácsnak tisztelettel jelenteni, hogy Telts Gáspár Zombori lakós belváros városrész basa utcza, 194 ö. i. számu telkén az udvarban egy új melléképületet a terv szerint tégla falakkal felépíttetett.
Utasítandó azonban az építettő, hogy a konyhakéményen a padlási részben egy dupla tisztitó ajtócskát elhelyezni, és hogy az utczán a faoszlopok elhelyezése alkalmával bontott kövezetet saját költségén azonnal helyreállítani nem mulasztotta el.
Zomborban, 1903.évi augusztus hó 31 én.
Gergurov Milán
városi főmérnök
12424 ÉRK 903 SEP. 1
M. 14943/902
Tekintetes Városi Tanácsnak Zomborban.
Jelentése
a városi mérnök hivatalnak múlt évi augusztus hó 31-én 789/mér. 902 szám alatt.
14943/1902. közig. rendeletre Teltsch Gáspár belvárosrész 194. ü. i. számu telkén felépitett új melléképületének felülvizsgálata tárgyában.

14943/kig 902
V.
Miről … mérnöki hivatal és dr. … József végzésileg értesíttetnek.
Zombor szab. kir. város tanácsának 1902. évi szept. hó 1-én

Utasít
Telts Gáspár volt …
… József

Kivonat
Zombor szab. kir. város építészeti bizottságnak 1902. évi szeptemberben hó 14 én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.
54 sz./épit. 902.
Telts Gáspár kérvénye építési engedély megadása iránt.
V.
A megejtett helyszíni szemle eredményéhez képest, nem a tervben jelzett rovatban hanem a régi ház csúrgójának szélességében engedtetik meg az új épület tűzfalának felépítése.
Miről a városi tanács további eljárás végett az iratok kiadása mellett jkv. kivonattal értesítettik.

jegyző
14943 ÉRK 902 SEP. 25
M. 13158/902

13158/kig. 902

Telts Gáspár kérvénye építési engedély megadása iránt
V.
Kiadatik vélemény és javaslattétel végett az építészeti bizottságnak.
Z. 902. VIII/22

13158 sz./kig. 1902
Telts Gáspár kérvénye építési engedély megadása iránt.
V.
Kiadatik véleményes javaslattétel végett az építészeti bizottságnak.
Zombor 1902 augusztus 22-én

jegyző
Tekintetes Építészeti bizottságnak Zombor

Kérvény
Tekintetes
Zombor szab. kir. város építészeti bizottságának
Helyben
Alulírott lakos alázatos kérelemmel fordul a Tek. bizottsághoz kegyeskedjék nékem megengedni a mellékelt két terv szerint a Basa utczában lévő házamban lévő régi épületet lebontani és e terv szerint felépíteni az építendő házat a most és az utczán lévő előbbi épülettel párhuzamossan szándékozom építeni ugyan azon anyagból mint az eddigi … téglából cserépfedővel. - Kényszerítve vagyok e áldozatot hozni mert, ha a pék kályhát amin az egész fedélszék nyukszik elbontom akkor az egész régi porhanyós épület összedől, tehát teljesen lehetetlen lakásnak átalakítani továbbá tűzveszélyes. – Kérem tekint. bizottságot az építkezést megengedni előre is biztosítom, hogy ezen épület az utcza díszéűl fog szolgálni alássan kérem tekintetes bizottságot méltóztassék a helyszínen a régi épületet megtekinteni úgy meg fog győződni, hogy teljes létesetben tűz és életveszélyes a régi házat ott állva hagyni. –
Kérésem újitva maradok kiválló tisztelettel
Teltsch Gáspár
háztulajdonos
Pfeiffer Fülöp
kőmíves mester
Zombor 1902 21/VIII.
13158 ÉRK 902 AUG. 21
Tekint Zombor szab. kir. város építészeti bizottságnak
helyben
Teltsch Gáspár alázatos kérelme a Basa utczai háza kiépítése ügyében
2 drb terv

Zombor szab. kir. város tanácsától
14943 sz./kig 902
Telts Gáspár kérvénye építési engedély megadása iránt.
V.
A megejtett helyszini szemle eredményéhez képest nem a tervben jelzett rovatban hanem a régi ház csurgójának szélleségében engedtetik meg az új épület tűzfalának felépítése.
Miről folyamodó mérnöki hivatal és dr Jóvánovity József végzésileg értesítettetnek.
Zombor 1902. évi szeptember 27. tartott tanács üléséből.
jegyző

Zombor szab. kir. város tanácsától
14943 sz./kig 902
Telts Gáspár kérvénye építési engedély megadása iránt.
V.
A megejtett helyszini szemle eredményéhez képest nem a tervben jelzett rovatban hanem a régi ház csurgójának szélleségében engedtetik meg az új épület tűzfalának felépítése.
Miről folyamodó mérnöki hivatal és dr Jóvánovity József végzésileg értesítettetnek.
Zombor 1902. évi szeptember 27. tartott tanács üléséből.
jegyző
742/1903 Eng.
Dear Council!
I'm calling 14748/Adm. from the current year that Gáspár Teltsch followed the instructions of the Council.
Sombor, November 17th, 1903
Milan Gergurov
The Chief City Engineer
16175 ARRIVED 1st NOV. 1903
Report of the Engineering Office regarding the construction case of Gáspár Teltsch on No. 14748/Adm. from the current year to the esteemed Council of the Fr. Roy. City of Sombor, which takes note.

14748/1903 Adm.
Considering that Gáspár Teltsch, in the meantime, orally reported that he put the door for cleaning the chimney and that he walled up the opening in the attic, the city Engineering Office is ordered to re-inspect and report the result as soon as possible.
Sombor October 31st, 1903
...
14748/1903 Adm.
14511/1903 Adm.
Instructions to the Engineering Office

558/1903 Eng.
Your Honor
At number 12424/Adm. from the current year, I would like to inform you that Gáspár Teltsch from Sombor did not followed the order of the Council's decision, namely he did not put a door for cleaning the chimney on the chimney of the kitchen in the east wing of the building in the attic above, nor did he wall up the opening. I suggest that heating in the kitchen be banned until the mentioned chimney door is used properly. In addition, the measure in Article 9 of the Regulation on building regulations should be ordered.
Sombor, October 19th, 1903
Milan Gergurov
The Chief Engineer of the City
14748 ARRIVED OCTOBER 19th, 1903
The Council of the Fr. Roy. City of Sombor
The report
Of the Engineering Office at 12424/Adm. current year in the case of Gáspár Teltsch.

No. 4976/1903 Cap.
Minutes
Held in Sombor on October 1st, 1903, on the basis of invitation No. 4976 by the City Captaincy
Those present are undersigned
The undersigned appeared at the newly built house of Gáspár Teltsch from Sombor, in the city center, Pašina Street no. ... It was established after careful examination that the named house was built in accordance with the plan, and that no objections of public health or the police can be lodged against it.
That is why we recommend issuing a housing permit
...
Dr. József Huber
District physician
...
City ​​engineer
Zomborcsevics
Deputy Captain
The Police Captaincy of the Fr. Roy. City of Sombor
Dear City Council!
I respectfully submit the request of Gáspár Teltsch from Sombor for a housing permit in connection with the minutes from the investigation.
Sombor, October 8th, 1903
...
The Police Captain
14511 ARRIVED OCT 14th 1903
2 dm
12424/1903
The Respected City Council in Sombor
The Police Captaincy submits Gáspár Teltsch a request for a residence permit.

To the Captain of the Police of the Fr. Roy. City of Sombor
Sombor
The undersigned humbly begs to be issued a housing permit for a house in Pasha Street.
Sombor, July 13th, 1903
Gáspár Teltsch
JULY 15th, 1903 4976
The Respectful Police Captaincy
Sombor
Humble request of Gáspár Teltsch from Sombor in the case of issuing a housing permit for his newly built house in Pašina Street.

12424/1903 Adm.
The Report of the Engineering Office on the inspection of the newly built building of Gáspár Teltsch in the city center in Pašina street No. 194.
Decision
It is reported that in the named part of the city that I mentioned, the construction was carried out on the basis of approved plans, and at the same time Gáspár Teltsch was ordered to put a double door on the chimney in the kitchen to clean the chimney, and to immediately repair the paved sidewalk placing wooden poles on the street, he is then instructed to apply for a housing permit either orally or in writing to the Construction Committee.
The decision is reported by the City Engineering Office and Gáspár Teltsch.
The Council of the Fr. Roy. City of Sombor on September 9th, 1903
...
Supplier
Instruction:
1. Decision to the Engineering Office
2. Decision to party

No. 789/1903 Eng.
From the City Engineering Office
Dear City Council!
Referring to your decree from last year 14943/1902 Adm. I respectfully submit a report to the Council that Gáspár Teltsch from Sombor is in the city center, Pašina Street no. 194 in the yard, according to the plan with brick walls, built a new auxiliary building.
However, the builder should be instructed to install a double cleaning door in the attic on the kitchen chimney and not to fail to immediately restore the paved sidewalk damaged at the expense of the wooden pillars on the street.
In Sombor, August 31st, 1903.
Milan Gergurov
The Chief Engineer of the City
12424/1902
Respected City Council in Sombor
The report
Of the City Engineering Office under number 789/1902 Eng. from last August 31st.
On the Decree 14943/1902 Adm. in the case of re-inspection of the new auxiliary building which was built on the plot of Gáspár Teltsch at number 194 in Pašina Street.

14943/1902 Adm.
V.
What are the City Engineering Office and Dr. Jožef ... informed by the decision.
The Council of the Fr. Roy. City of Sombor on September 1st, 1902
...
Orders
Gáspár Teltsch former ...
Jožef ...

Excerpt
From the Minutes of the Session of the Construction Committee, of the Fr. Roy. City of Sombor, held on September 14th, 1902.
No. 54/1902 Buil.
Gáspár Teltsch’s request for a building permit.
V.
Compared to the result of the investigation, the construction of the protective wall of the new building is not allowed in the field indicated in the plan on the width of the culvert of the old house.
On this reporting to the City Council with an excerpt from the minutes for the additional procedure in addition to the issuance of documents.
...
Notary
14943 ARRIVED 25th SEP. 1902
M 13158/1902

13158/1902 Adm.
V.
It is issued on the opinion and proposal of the Construction Committee.
August 22nd, 1902
Br. 13158/1902 Adm.
Gáspár Teltsch’s request for a building permit.
V.
It is issued on the opinion and proposal of the Construction Committee.
Sombor, August 22nd, 1902.
...
Notary
The Respected Construction Committee in Sombor

A request
The Respected Construction Committee of the Fr. Roy. City of Sombor
In place
I, the undersigned, humbly ask the noble Committee to allow me to demolish the old building in my house in Pasha Street, in accordance with the two attached plans, and to build a house in parallel with the old house of the same material as the previous one, of brick and with a tile on the roof. I am forced to make this sacrifice, because if I demolish the bakery oven on which the roof structure lies, then the entire ruined building will collapse, so it is completely impossible to turn it into an apartment, and it is also flammable. I ask the esteemed board to allow me to build, I also assure him in advance that this building will serve as a decoration of the street, I kindly ask that the respectable board has the honor to inspect the old building on the spot, so you will make sure that it is completely life threatening and flammable. is and cannot be left that way.
Reiterating my request, I remain with deep respect
Gáspár Teltsch
Homeowner
Fülöp Pfeiffer
Master mason
Sombor, August 21st, 1902
13158 ARRIVED AUG 21st 1902
The Respected Construction Committee of the Fr. Roy. City of Sombor
In place
A modest request from Gašpar Telč to build a house in Pašina Street.
2 plans

From the Council of the Fr. Roy. City of Sombor
14943/1902 Adm.
Gáspár Teltsch’s request for a building permit
V.
Compared to the results of the on-site inspection, the construction of the protective wall of the new building is not allowed in the field indicated in the plan, but in the width of the culvert of the old house.
What the Engineering Office and Dr. Jožef Jovanović are informed about.
Sombor, from the session of the Council held on September 27th, 1902
Notary