The Request by Jewish Community of Sombor to the Noble City Council to prevent the irregularities and unauthorized actions on their property

Identifier D_0077:721/1872
Title The Request by Jewish Community of Sombor to the Noble City Council to prevent the irregularities and unauthorized actions on their property
Subject Jewish community of Sombor, Request, Property, Honorable Captaincy, Rozália Eibach, Mihály Gerencsér, Károly Gfeller, Noble City Council of Sombor, Honorable Captaincy, Irregularities, Prevention
Description In the humble request, The head of the Jewish community in Sombor, represented by Moritz Bachrach and Weidinger Zsigmond first gives thorough report regarding their property issues. After that, they humbly request the Noble City Council of Sombor to prevent irregularities or any further unauthorized actions on their property.
Creator Moritz Bachrach and Weidinger Zsigmond, Jewish Community of Sombor
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Moritz Bachrach and Weidinger Zsigmond, Jewish Community of Sombor; The Noble City Council of Sombor
Date November 24th 1870-31st December, 1871; 1872
Type Text; Request
Language Hungarian and Serbian
Coverage Free Royal City of Sombor, 1870-1872
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
721/1872
Tekintetes városi Tanács!
A helybeli izraelita hitközség emberi emlékezetet tulhaladó idő óta bir templomi épületében egy kőfürdőt, mely vallásos célokra van szánva.
Ezen épület szomszédságában egy bizonyos Eibach Rozália nevű özvegy asszonyság bír házat, melynek a község fundusával határos fala a háztetőnek felette elhanyagolt volta s a folytonos esőzés következtében összeomlással fenyeget. Bár a fal káros voltának épen csak e hézagteljes rossz háztető az oka, a nevezett asszonyságnak valahogyan az jutott eszébe, ezért a fennemlített fürdőt okolni, bár azt általunk magán uton eszközlött megvizsgálás nyomán szakférfiak határozottan oda nyilatkoztak, miszerint a fürdő eme fallal semmi viszonzatban nincsen.
Mindazonáltal a városi tekintetes kapitányság a nevezett asszonyság egyoldalú feljelentésére a község elöljáróit néhány héttel azelőtt maga elé idézte és szigorú rendelést lőn, miszerint a község eme fürdőhez záras határidő alatt oldalvermet ásattasson.
Ámbár ezen intézkedésre – az ügy egészen magánjogi lévén – a tek. kapitányság illetékes nem volt, s ámbár egy sarkalatos jogelv szerint kiki tulajdonával szabadon rendelkezhetik s azt tetszése szerint használhatja, még akkor is ha belőle a szomszéd telek tulajdonosának kár támadna, a tettes kapitányságnak illetéktelenül hozott fentisztelt rendelete jogi szempontból is helytelen volt, s ámbár – mint már fenebb említök, az érintett szomszédbeli panasznak nincs is igaz alapja, az alulírott községi előljáróság mégis hogy a további vesződést a az azzal járó kellemetlenségeket kikerülje, ezen rendeletnek eleget teendő megbízást adott Gfeller Károly helybeli építész úrnak, miszerint a kérdéses vermet készítse el. Azonban egyrészt az arra szükségelt téglák oly rövid idő alatt megkaphatok nem voltak, másrészt pedig mivel a szakadatlan esőzések következtében alig két lábnyi ásatás után földalatti víz buggyan fel, ezen veremnek a város határidő alatti elkészítése teljes lehetetlen volt.
Kitűnik ezekből, miszerint az alulírott előljáróság békesség kedvéért kész volt magát a tekintetes kapitányság szigorú maghagyásának alávetni, hogy azonban a kapott rendeletnek eleget tenni legjobb akarata mellett sem volt képes, a tek. kapitányságnak ismételt felszólításai után sem. Ily körülmények közt, ha netán a tettes kapitányság tisztelve érezte magát az elősorolt nehézségeknek hitelt nem adni s határozatát hivatalosan végrehajtani, ezt a dolog állásának megfelelőleg, olyképp kellett volna foganatosítania, hogy a község költségén ily vermet hivatalból készítetten. Azonban a végrehajtás ezen egyedül helyes s egyedül lehetséges módjának mellőzésével a tekintetes kapitányság e hó 10-én a fürdőt egyszerre csak karhatalommal becsukatta.
Ha már a többször panaszolt kapitányi rendelet illetéktelenül volt hozva, úgy azon mód a mint az végrehajtva lőn, csak zsarnoki önkény kifolyásának mondható, melyért a tettes kapitányság szigorú felelősségre vonandó. Mert ha az országos alaptörvények szerint az egyes személyeket sem szabad vallása gyakorlásában háborgatni, annál kevésbé szabad ezt egy egész község irányában tenni. Ezt pedig tette a tettes kapitányság midőn egy vallásos célra szolgáló s községi tulajdont képző fürdőt illetéktelenül és karhatalommal becsukat s a hívőktől ennek használatát elvonja, nem is említve azt, miszerint emelette által a tettes kapitányság a községnek tetemes anyagi kárt is okozott.
Ámbátor a helyettes kapitány tekintetes Gerencsér Mihály úr (...) folytán a becsukott fűrdőt ugyan ismét kinyittatta, tekintve azonban, hogy ugyanő ama ritka müveltségről tanuskodó szavakkal, miszerint: „Ha a gödör két hét alatt készen nem lesz, majd másképpen bánok én magukkal” – mintha csak rabokkal vagy pandurjaival beszélt volna a tekintetes kapitány úr! – még nagyobb bajjal fenyeget, kényszerítve érezzük magunkat a kapitány ezen egész intézkedése s a személyeink iránt tanusított nyers modora ellen a legerélyesebben tiltakozva, ez ügyünket a tekintetes tanács elé vinni s azon alázatos kérelmünknek kifejezést adni.
Miszerint mindenekelőtt a kérdéses fürdőnek és háznak megszemlélése és a kettő közti viszonzatnak kiderítése végett egy szakértő bizottságot kiküldeni, egyelőre pedig a tekintetes kapitányság neheztelt eddigi intézkedéseit megsemmisítve, ezt oda utasítani méltóztassék, hogy hivatalos teendőiben és eljárásában hatásköreinek határain túl ne terjeszkedjék.
Mély tisztelettel maradunk
alázatos szolgái
Moritz Bachrach
...
Weidinger Zsigmond
...

2994
var. kapetaniji na objašnjenje izdaje se sa sednice magistratske u Somboru 31. decembra 1831. održane.
Izdao:
Stevan Stijšić
z. vel. beležnika
299/kap pr. 3013 1871

24. novemb. 1870
Zombor sz. kir. város tekintetes Tanácsához
Folyamodványa
a zombori izr. hitközség elöljáróinak
a tekintetes városi kapitányság bent neheztelt jogosulatlan intézkedésének megváltoztatása a további tulkapások elleni orvoslás iránt
721/1872

Honorable City Council!
The local Jewish community has long had a stone pool in the temple building dedicated to religious purposes.
In addition to this building, the house is owned by a certain widow Rozália Eibach, whose wall, which borders the foundation of the (Jewish) municipality, is in danger of collapsing due to the neglected roof and continuous rainfall. Although the reason for the harmful wall was only this damaged roof, the named lady somehow thought of blaming the above-mentioned pool, although the experts, after the inspection that we asked for ourselves, firmly stated that the pool had nothing to do with this wall.
However, the Honorary Captaincy of the City, after the unilateral report of the named lady, called the municipal government a few weeks ago, and issued a strict order according to which the municipality must dig a trench next to this pool within a certain period of time.
However, the Honorary Captaincy was not competent for this measure - since it is a matter of private nature and although according to the main principle of the law everyone can freely use their property according to their own management, even if it would cause damage to the owner of the adjacent plot, and above mentionedillegal order was also legally incorrect, and although - as mentioned above, there is no real basis for the complaint of the neighbor in question, the undersigned municipal government, in order to avoid further inconveniences, hired local architect Károly Gfellerto make the mentioned trench. But since, on the one hand, the bricks could not be obtained in such a short time, and on the other hand, because due to the constant rain, the groundwater gushed out after only two feet of digging, it was completely impossible to dig this trench within the city deadline. It is clear from these things that the undersigned government was ready, for the sake of peace, to obey the strict order of the honorary captaincy, but that it could not abide by the given decree despite the best will, even after repeated calls from the Captaincy. In such circumstances, in case the Honorary Captaincy felt honored (called) not to recognize the stated difficulties and that its decision would not be officially executed, it should have been done in accordance with the circumstances of the case, making such a trench ex officio at the expense of the municipality. However, ignoring this only real and the only possible way of execution, the honorary captaincy closed the pool according to the decree on the 10th of this month.
If the captain's decree, which we have repeatedly complained about, has already been adopted without approval, and has also been implemented, the way in which it is implemented could only be called as a result of tyrannical arbitrariness, for which the Captaincy is responsible. Because if according to the state constitutional laws, individuals are not allowed to interfere in the practice of their religion, even less are they allowed to do so in the direction of the entire (Jewish) community. And that was done by the Honorary Captaincy when it,without authorization,closed the pool that served religious purposes and is the property of the municipality, and thus denied its use by the believers, not to mention that the captaincy in question caused significant material damage to the municipality.
However, although the pool was reopened by order of the Deputy Captain of the Honorable Mr. MihálGerentsér, but since he did so with words that testify that he is rarely educated (man): "If the trench is not finished in two weeks, I will act differently with you!”- As if the honorable captain was talking to his slaves or cops! - we are threatened with even more problems, we feel compelled to protest most strongly against this measure of the captain and his rude manner towards us, to present our case before the Honorable Chamber and to present our humble request.
After that, an expert commission should be sent first to inspect the pool and the house and the relations between the two, and for now, the previous measures of the honorary captaincy should be annulled, and please instruct them not to exceed the limits of their authority in their official duties and procedures.
We remain with deep respect
Your humble servants
Moritz Bachrach
...
WeidingerZsigmond

2994
var. the Captaincy was given an explanation from the Magistrate's session held in Sombor on December 31th, 1870.
Issued by:
Stevan Stijšić
z. vel. notebook
299 / Cap pr. 3013 1871

November 24th, 1870
Request
The head of the Jewish community in Sombor
To the Noble City Council fig. Royal of the City of Sombor
In order to change the unauthorized actions of the Noble City Captaincy, and in order to prevent further irregularities.