Correspondence regarding complaints against new Orthodox Jewish community and their butcher

Identifier D_0074:4303/1878
Title Correspondence regarding complaints against new Orthodox Jewish community and their butcher
Subject Orthodox Jewish community, Samu Schönberger, Butcher, The Royal Ministry of Religion and Public Education, The Magistrate of the Free Royal City of sombor, Correspondence, Request, Complaints
Description After Jewish community of Sombor made complaints against new Orthodox Jewish community and their practice of dealing with meat, correspondence of officials in Sombor and Budapest on this issue started. Correspondence is conducted between Hungarian Ministry of Religion and Public Education, and Magistrate of the Free City of Sombor.
Creator Gerson the Secretary of State, Hungarian Ministry of Religion and Public Education; Masirevich on the behalf of the Magistrate of the Royal City of Sombor
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Gerson the Secretary of State, Hungarian Ministry of Religion and Public Education; Masirevich on the behalf of the Magistrate of the Royal City of Sombor
Date 20th September 1877-June 8th 1878
Type Text; Correspondence
Language Hungarian
Coverage Budapest, Kingdom of Hungary; Free Royal City of Sombor, September 1877-June 1878
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
4303/1878

VALLÁS ÉS KÖZOKTATÁSI
MAGYAR KIR. MINISZTER
23670 szám

A zombori izr. hitközség beadványát melyben panaszt emel a most alakuló orthodox hitközség ellen külön schachter tartása miatt, és orvoslást kér az ez ügyben hozott rájuk állítólag sérelmes városi kapitányi határozat ellen, megküldöm a város közönségének véleményes nyilatkozat végett.
Budapesten, 1877 szeptember 20án
A miniszter meghagyásából
...Gerson
államtitkár
Zombor sz. kir. város közönségének
5227/1877
Városi kapitányi hivatalnak kiadatik azon utasítással, hogy ez ügyben az illető határozatnak bemutatása mellett mielőbb véleményes jelentést tegyen.
Kelt Zomborban 1877 évi November hó 10én
...
jegyző
5227/1877
M. m. kir. vallás és közoktatás Ministerium fó September hó 20-án 23670. sz. a. kelt leiratával a zombori izr. hitközség beadványát melyben panaszt emel a most alakuló orthodox hitközség ellen külön schackter tartása miatt – véleményes jelentés végett leküldi.

Ø
Városi kapitányi hivatalnak kiadott azon. utasitással, hogy az ügyben az illető határozatuk bemutatása mellett mielőbb véleményes jelentést tegyen. Kelt Zomborban 1877. évi November hó 10-én.
...
...

3260/1877 kap.
Tekintetes városi Tanács!
Folyó évi November hó 10-ről 5227-ik szám alatt kelt meghagyásra a közlemény és az 5227 alá idecsatolt határozat bemutatása mellett van szerencsém hivatalos tisztelettel jelenteni miszerint az Zombori izr. hitközség ketté szakadásából keletkezett kölcsönös panaszügyben az 1871-ik évi November 15-én 26915 sz.a.közölt vallás miniszteri körrendelet szolgálván zsinor mértéköl, minek következtében az orthodox párt ellenében a zombori izr. hitközséget kérelmében elmozdítani kellett.
Kelt Zomborban 1887. évi November hó 22-én
...
városi kapitány
6596
Magas m.kir.vallás és közoktatási minisztérium
Folyó évi szeptember hó 20-án 23670 szám alatt kelt magas rendelet folytán bátrak vagyunk hivatalos alázattal jelenteni, miszerint helybeli izraelita község folyó évi augusztus hó 16-án 2556 szám alatt a város kapitányi hivatalnál a 2556 száma alatt csatolt panaszt nyújtotta az iránt, hogy Schönberger Samu koscher hús mérésével foglalkozik és kérte, hogy a levágó kés confiscaltassék és ezen hús mérésétől eltávolítassék.
Városi kapitányi hivatal ezen ügyet szóbelileg tárgyalás alá vévén meggyőződött arról, hogy ezen közösségnek egy része orthodoxá nyilvánítatván, az alapszabályzat ellátván van és miután ezen hit felekezetek közt felmerült viszályok elintézése a magyar és osztrák országos kir. autonom hitfelekezetnek közvetitő bizottság illetőségében tartozik fó szeptember 5-én kelt 2556 sz.a. mellékelt végzésével őket ezen bizottságba utasított.
Véleményünk szerint a kapitányi hivatal ezen végzése ugyan alapos, de hiányos, mert sem ezen tanátsnak sem pedig a városi kapitányi hivatalnak arról hivatalos tudomása nincsen, hogy itt helyütt izraelita orthodox hitközség létezik, mert mindekkori az erre vonatkozó szabályok a városi tanátsnak írásban be nem mutattak minnél fogva ezen hitközség mint ilyen ezen hatóság előtt nem tekinthető.
Hiányosnak tartjuk a kapitányi hivatalnak az eljárását a végből is mert ezen ügynek tárgyaltatása iránt a jegyzőkönyv nincsen felvéve és azon körülmény sincs kiemelve, hogy ki által lett képviselve az állítólag itthelyütt fennálló orthodox hitközség, és valjon Schönberger Samu azon hitközség megbízásából méri e a húst.
Mindezeknél fogva bátrak vagyunk véleményünkkel odajárulni, miszerint a kapitányi hivatalnak ezen végzése feloldandó és ugyanezen hivatal oda lenne, hogy ezen ügyet ujonnan tárgyalás alá vegye, és szabályszerűen eljárván, s minden tény körülményeket kiemelvén, tekintettel az ez ügyben fenálló rendeletekre új végzést hozzon.
Kelt Zomborban 1878. évi február hó 5-én

12292.szám

A város tanácsának folyó év Február hó 2-án kelt, ide folyó hó 16-án érkezett 6596 sz.a. jelentésére. melyben a zombori izr. hitközségnek az ottani orth. hitközség ellen külön schlachter tartása miatt emelt panaszos ügyében nyilatkozik, felhívom a város közönségét, hogy miután a jelentéshez sem az általam m.é. 23670 sz.a. leküldött iratok, sem a jelentésben mellékeltekül jelzettek, tényleg csatolva nem voltak, terjessze fel azokat pótlólag határozat hozatal czéljából.
Budapest, 1878-ik évi Május hó 24-én
A miniszter úr meghagyásából,
...Gerson
állam titkár.
Zombor szabad királyi város közönségének

4303.1878
Magas m.kir. vallás és közoktatás Minisztérium f. évi május 24-én 12292. szám alatt kelt rendelvénnyel meghagya a zombori izr. hitközségnek folyamodványát pótlólag felterjeszteni.
Magas magyar kir. vallás és közoktatás Minisztérium Budapesten. Folyó évi május 24-én szám alatt kelt magyar rendelvénye folytán bátrak vagyunk a zombori izr. hitközségnek folyamodványát pótlólag mély alázattal felterjeszteni.
Kelt Zomborban 1878-ik évi június 8-án
Masirevich
h. tanácsnok
THE MINISTRY OF RELIGION AND EDUCATION
THE KINGDOM OF HUNGARY
Br. 23670

I am sending to the public (the public) the opinion of the Sombor Jewish community in which it complains about the newly formed (Jewish) orthodox community for hiring a separate shaker (Jewish butcher) and asks for compensation for the allegedly harmful decision of the city captain on this issue.
Budapest, September 20th, 1877
At the request of the Minister
... Gerson
The Secretary of State
To the city audience of the Free Royal City of Sombor
5227/1877
It is issued to the City Captaincy with the instruction to issue a report on that as soon as possible, together with the presentation of the relevant decision.
Sombor, November 10th, 1877
...
Notary

5227/1877
High Hung. Roy. Ministry of Religion and Public Education on September 20th of this year, sent a letter under number 23670, asking for a report and opinion on the submission of the Sombor Jewish community, in which it complains about the newly formed Orthodox community for holding a special shaker.
Ø
An order was issued to the City Captaincy to give an opinion on that issue as soon as possible, together with the presentation of their decision. Compiled in Sombor, November 10th, 1877.
...
...

3260/1877 Cap.
Noble City Council!
In addition to presenting the statement and decision attached under number 5227 of November 10 of the current year, I am fortunate to officially report the mutual objection arising from the split of the Jewish religious community in Sombor, that I was serving a circular letter of the Minister of Religion of November 15, 1871 under number 26915, and that decided in favor of the Sombor religious community to the detriment of the orthodox side.
Sombor, November 22th, 1887
...
City ​​captain

The Ministry of Religion and Education
Due to the high decree number 23670 of September 20 of the current year, we dare to inform you with official humility that the local Jewish community on August 16 of the current year under number 2556 filed a complaint to the city captaincy that Samu Schönberger measures kosher meat and asked for the slaughter knife to be confiscated and removed from the measurement of that meat.
Orally considering this issue, the City Captaincy was convinced that part of this community was declared orthodox, to abide by the regulations; and since with the mediation and resolving possible disputes of these religious communities dealing Board of the Hungarian and Austrian provincial royal autonomous, Captaincy instructed them to do so with attached order.
In our opinion, this order of the captaincy is fundamental, but incomplete, because neither this council nor the City Captaincy have any official knowledge that there is an orthodox Jewish community here, because the relevant statutes are not presented in writing to the city council, so this community cannot be considered as such before this government.
We consider the procedure of the captaincy to be incomplete from the end, because the minutes of the debate on this issue were not kept and the circumstance was not pointed out when the alleged local orthodox Jewish community was presented and whether Samu Schoenberger measured meat on the order of this religious community.
For all these reasons, we have bravely taken the position that this order (decision) should be revoked and that the office should take this case into consideration again and, as a rule, pointing out all the facts and taking into account the regulations related to this case, bring a new solution.
Sombor, February 5th, 1878

No. 12292
On the report of the city council, which was created on February 2 of the current year, and arrived on the 16th of the current month under number 6596, in which the Sombor Jewish community complains about the orthodox Jewish community there for holding a special butcher, I call on the city public to that the report was not accompanied by the documents that I sent last year under number 23670, or those documents that were listed in the report as an attachment, to subsequently attach the said documents for the purpose of making a decision.
Budapest, May 24, 1878
At the request of the Minister,
... Gerson
Secretary of State
The public of the Free and Royal City of Sombor

4303/1878
High order of the Hung. Roy. Ministry of Religion and Public Education of May 24 of the current year under number 12292 requires that request of the Sombor Jewish community be additionally submitted.
On the occasion of the high order of the Hungarian Roy. Ministry of Religion and Public Education in Budapest, as of May 24th this year, we are brave enough to submit an additional petition with deep humility.
Compiled in Sombor, June 8th, 1878
Masirevich
Councilor