The Correspondence regarding tree growing course in Sombor Jewish Schools

Identifier D_0062:1540/1895
Title The Correspondence regarding tree growing course in Sombor Jewish Schools
Subject Tree growing course, Nursery gardens, Order, Gyula Fejér, Bránner Adolf, Bruck Ármin, Correspondence, City Administration, City Council, Free Royal City of Sombor, Jewish schools
Description The Hungarian Ministry of Religion and Public Education sent order to Magistrate of the City Sombor regarding exemption of Jewsih students from the tree growing class. Therefore, correspondence in which we found out that such a course doesn't even exist is conducted between the City Administration of the Free Royal City of Sombor and president of the School Board of Jewish and Roman Catholic Schools in Sombor.
Creator Gyula Fejér, Bránner Adolf, Bruck Ármin; The City Administration of the Free Royal City of Sombor
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Gyula Fejér, Bránner Adolf, Bruck Ármin; The City Administration of the Free Royal City of Sombor
Date December 8th 1894- April 20th, 1895
Type Text; Report
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, December 1894-April 1895
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
1540/1895
Zombor szab. kir. város közigazgatási bizottsága
310/1894 k.biz.
A nagyméltóságú vallás és közoktatásiügyi m. kir. Miniszter urnak a nagyméltóságu földmívelésügyi m. kir. Miniszter urral egyetértőleg az 1894 évi XII. t. cz. 45. §-a értelmében folyó évi oktober hó 23-án 2051. eln. szám alatt kelt rendeletével kiadott sa a községi faiskola kezelők részére szóló utasítás, melynek II.-ikrésze a tanköteles gyermekeknek a fatenyésztésben való gyakorlati oldalára szolgáló tantervek tartalmazza, oly felhívással küldetik meg, hogy annak közhírré tétele szigorú foganatosításáért intézkedjék.
Határozat.-
A tanköteles gyermekeknek a fatenyésztésben való gyakorlási oktatása czéljából kiadott tanterv csatolása mellett a fenti rendelet alapján a következőkről értesíttetnek a városi tanács és iskolaszékek;
A fatenyésztés nemcsak a népiskola V. és VI osztályában, hanem folytatólag az ismétlő iskolában is a tanköteles kor befejeztéig elméletileg és gyakorlatilag tanitandó, az V. és VI osztályokban azonban a fatenyésztés tananyagának már magában is kerek egészet kell képeznie.
Ott hol a községi faiskola kezelésével nem néptanító van megbízva, vagy ha néptanító van megbízva, de a községben több néptanító van: a községi összes tanköteles gyermeket a gyakorlati fatenyésztésben a tanterv szerint az köteles oktatni, ki a községi faiskola kezelésével megbízatott.
A tananyag a szerint, a mint egy népiskolában egy vagy több tanító van, akként osztandó be, hogy a fatenyésztést valamennyi osztályban ugyanazon tanító tanítsa.
A fatenyésztés tanítása, általában minden népiskolában kötelező, olyan városokban és községekben azonban, a melyekben a népesség foglalkozása föleg az iparra és kereskedésre szorítkozik és a fatenyésztésben való oktatás a községi faiskolák igen nagy távolsága miatt különös nehézségekkel járna: a fatenyésztésben való oktatás alól a községnek indokolt előterjesztése és a kir. tanfelügyelő véleménye alapján a felmentést esetről esetre a Nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi m. kir. Miniszter ur adja meg.
Miről Zombor szab. kir. város tanácsa, a zom. kath. gör. keleti és izraelita iskolaszék mihez tartás, illetve megfelelő további eljárás végett azzal értesíttetnek, hogy az iskolába járó gyermekeknek a fatenyésztésben való gyakorlati oktatás iránt folyamatba vett intézkedéseiről a királyi tanfelügyelőt jövő évi január hó 20-ig értesíteni sziveskedjenek.
Zombor 1894 évi deczember hó 3-án tartott közigazgatási bizottság üléséből.
...
főispán mint a közigazgatási bizottság elnöke
Másolat
II.
A fatenyésztés tanításának anyaga
1. A népiskolák V és VI osztályában...
2. Az ismétlő iskolákban...
Budapest, 1894. évi október hó
másolat hiteléül
...
vár. kiadó

Zombor sz. kir. város tanácsától
15307/1894 kig.
Nagyságos Fejér Gyula
rom. kath. apát plébános úr, mint
iskolaszék elnöknek Zomborban
A városi közigazgatási bizottságnak f.é. 310 sz. a. kelt s főtisztelendő úrral közölt határozatából kifolyólag, hivatalos tisztelettel felkérem, hogy amennyiben a tanköteles gyermekeket az 1894-ik évi XII. t. cz. értelmében a fatenyésztésben gyakorlati oktatás kötelezettségéből a vezetése alatt levő intézetekben felmentendőknek vélné, a nagyméltóságú m. k. vallás és közoktatásügyi minisztériumtól engedély kieszközlése czéljából a felmentés érdemében hozandó határozatokat, 1895 évi január 20-ig közölni sziveskedjék.
Zombor 1894 deczember 26-án
polgármester

A Zombori Izr. Iskolaszék Elnökségétől
2/1895 sz.
Tekintetes Városi Tanácsnak Zomborban
A m. évi 15307. sz. alatti átiratára vonatkozólag van szerencsénk a tekintetes városi Tanácsot értesíteni, miszerint tekinettel arra, hogy a f. tanévben népiskolánk 5. osztályában csak egy, a 6-ikba pedig egy fiú növendék sem jár; továbbá tekintettel arra, hogy a zombori izr. lakosság kizárólag csak kereskedéssel és iparral foglalkozik: a zombori izr. iskolaszék elhatározta, hogy az említett oknál fogva ezt az egy tanulót, ki úgyis a tudományos pályára készül, a fatenyésztésben való oktatás kötelezettsége alól felmentendi.
Zombor, 1895. január 16-án
Bránner Adolf
isk. jegyző
Dr. Bruck Ármin
iskolaszéki elnök

53.sz.
Tekintetes Tanács!
Múlt hó 26-án 15.307/1894 kig sz. a. kelt átiratára, a városi közigazgatási bizottságnak m. é. 310. számú határozatából kifolyólag, hivatalos tisztelettel van szerencsém a vezetésem alatt levő intézetek tanulóinak a fatenyésztésben való gyakorlati oktatását illetőleg a következő véleményt adni:
Tekintettel arra, hogy városunk lakossága túlnyomólag iparosok- és kereskedőkból, nem különben tisztviselőkből áll, kik gyermekeiket részint iparos és kereskedői, részint pedig tudományos pályán képeztetik, miért is ezen helyi körülménynél fogva az elemi oktatást is ezekhez képest foganatosítani kell, s az ily irányban megállapított és megerősített tanterv a tanítási időt oly annyira igénybe veszi, hogy a megállapított fatenyésztési tanítás tananyagának kellő feldolgozása fizikai lehetetlenség; tekintettel továbbá arra, hogy városunkban a faiskola nem áll a tanítók kezelése alatt s így ott a gyermekek helyes és czélirányos oktatása úgyis leküzdhetetetlen akadályokba ütköznék; végre tekintettel arra, hogy a faiskola különben is oly távol fekszik az iskolától, hogy az oktatásra szánt időt a tanulók ide-oda vezetése igénybe venné: a vezetésem alatt álló intézetek tanulóit a fatenyésztésben való gyakorlati oktatás kötelezettsége alól fölmentendőknek vélem.
Zombor, 1895. január hó 28-án
Fejér Gyula
apát-plébános
a r. kath. népiskolák igazgatója

1540/1895 közig.
Tekintetes m. kir. tanfelügyelőségnek Zomborban
A városi közigazgatási bizottságnak a tanköteles gyermekeknek a fatenyésztésben való gyakorlása és oktatása iránt, 310 sz. a. kelt határozatából kifolyólag, az egyes iskolaszékektől beérkezett jelentések alapján
(indokok a jelentésből)
hivatalos tisztelettel felkérjük, hogy a fent előhozott indokok alapján a tanköteles gyermekeknek a fatenyésztésben való oktatás alóli felmentésést a m. kir. vallás és közoktatásügyi Minisztériumnál kieszközölni sziveskednék.
Zomborban 1895. április hó 20.
...
Administrative Commission of the Free and Roy. City of Sombor
310/1894. Adm. Comm.
By order of His Majesty Mr. Hungarian Royal Minister of Religion and Public Education in agreement with His Majesty Mr. Hung. Roy. Minister of Agriculture under the Law of 1894, Act XII, paragraph 45, issued on October 23 of the current year under Presidential Number 2051 and is also an instruction for managers of municipal nurseries, part 2 of which contains curricula for practical teaching for school children, was sent with a call to ensure strict adherence to its publicity.
Decision.-
In addition to the curriculum issued for the practical education of school children in tree growing, the city council and school boards will be informed of the following, in accordance with the above regulation;
The cultivation of trees should not be taught theoretically and practically only in the 5th and 6th grade of public school, but should be continued in the school for repeaters, until the end of compulsory schooling, but in the 5th and 6th grade the curriculum of tree growing is already in itself it should form one teaching unit.
Where the management of the municipal nursery has not been entrusted to a public teacher, or where it has been entrusted to a public teacher, but there are more public teachers in the municipality; according to the curriculum, all school-age children in the municipality are obliged to be educated by the person who is in charge of managing the municipal nursery.
Depending on the number of teachers in the public school, the educational material is divided so that the cultivation of trees in each class is taught by the same teacher.
Teaching on tree growing is generally compulsory in all public schools, but in cities and municipalities where the occupation of the population is mainly limited to industry and trade, and education on tree growing would be especially difficult due to the great distance from municipal nurseries: In the opinion of the Royal School Inspector, the Minister of Religion and Public Education will grant an exemption from tree-growing education for each individual case.
What will the City Council be informed about? And Roy. of the City of Sombor, the school boards of the Sombor Orthodox and Jewish schools, so that we ask you to inform the Royal School Inspector about the current measures for the practical education of children who attend school, by January 20 next year.
Sombor from the meeting of the Administrative Commission held on December 3rd, 1894.
...
Grand prefect as chairman of the administrative commission

A copy
II
Teaching material for growing trees
In the 5th and 6th grade of public schools ...
In repetitive schools ...
Budapest, October 1894
faithful to the original
...
City ​​Notary

The City Council of the Fr. Roy. City of Sombor
15307/1894 Ad.
The magnificent Gyula Fejér
Rom. Cat. Abbot of the parish, as
President of the School Board in Sombor
Considering the decision of the City Administration Committee of the current year under number 310, announced to the Reverend, formally and respectfully, I ask that if he considers that children of compulsory schooling according to the legal article 12 from 1894 are exempted from the obligation of practical training in tree growing in institutions under his leadership, in order to obtain permission for exemption from the Ministry of Religion and Public Education, to announce it by January 20th, 1895.
Sombor, December 26th, 1894.
Mayor

From the Presidency of the School Board of the Jewish School in Sombor
Br. 2/1895
Respected City Council in Sombor
In response to your letter from last year under no. 15307, we are honored to inform the respected City Council that, given that in the current school year, only one male student goes to our school in the 5th grade, and no male students in the 6th grade; further, given that the Sombor Jewish population is engaged exclusively in trade and crafts: therefore, the school board of the Jewish school decided to release this student, who is already preparing for a scientific career, from the obligation to attend lectures on tree growing.
Sombor, January 16th, 1895
Adolf Bránner
School clerk
Dr. Bruck Ármin
Dr. Armin Brook
President of the School Board

Dear Council!
With regard to your report of the 26th of last month, number 15.307 / 1894. Adm. and given the decision of Adm. of the City Board No. 310 from last year, I am fortunate to give the following opinion regarding the practical education in tree growingof the students in institutions under my leadership:
Given that the population of our city is mostly artisans and merchants, and not less officials, who educate their children partly as artisans, and partly prepare them for a career in science, which is why, given this local context, primary education should perform in accordance with that, and the curriculum established and strengthened in this direction takes so much time for teaching, that it is physically impossible to properly process the curriculum of the established teaching on tree growing; further, taking into account that nursery gardens in our city are not under the management of teachers, so proper and purposeful education of children there would have insurmountable obstacles anyway; finally, considering that the nursery gardens is already so far from the school that the time dedicated to the continuation of used to take away and return students: I consider that students of institutions under my leadership are exempted from the obligation to attend lectures on tree growing.
Sombor, January 28, 1895
Gyula Fejér
Abbot-parish priest
Director of Rom. Cat. Public schools
1540/1895 adm.
Dear Mag. Roy. School Inspectorate (the School Administration) in Sombor
Based on the decision of the City Adm. of the Board on Education and Practice of School Children in Tree Growing under No. 310, based on reports received from each school board
(Reasons from the report)
We respectfully request that, for the above reasons, the exemption of school children from attending lectures on tree cultivation be sought. Roy. Ministry of Religion and Public Education.
In Sombor, April 20th, 1895.
...