A copy of minutes from the Administrative Board Meeting of the City of Sombor regarding Jewish schools decision

Identifier D_0060:1428/1878
Title A copy of minutes from the Administrative Board Meeting of the City of Sombor regarding Jewish schools decision
Subject School inspectorate, Magistrate of the Free Royal City of Sombor, Jewish schools, Administrative board
Description A copy of minutes from the Administrative Board Meeting of the City of Sombor regarding irregularities in Jewish schools
Creator School inspectorate
Publisher Historical archive Sombor
Contributor School inspectorate, Magistrate of the Free Royal City of Sombor
Date February 7th-27th March 1878
Type Text; Minutes from the meeting
Language Hungarian
Coverage Free Royal City of Sombor, February-March 1802
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
1428.1878
31. sz./kig. 1878
Jegyzőkönyv kivonat
Jegykvi szám 42
Olvastatott a kir. tanfelügyelőség 1878. évi Január havában a helybeli izraelita iskolákban eszközölt látogatásra vonatkozó jelentése.
Határozat
A felolvasott havi jelentés általánosságban tudomásul vétetik.
Miután azonban a helybeli izraelita iskola az 1868. évi XXXVIII. t. cz. 48 §-a ellenében mind addig csak 4. évi tanfolyam, illetőleg 4 osztályra van szabott tantárgyak nagyobbára e négy osztályra összeszoríttatnak, mely eljárás az új mintatervel kibocsátott 21678. számú min. rendelet által szigorúan tiltatik; - miután továbbá a 13-15 éves tanköteles gyermekek számára a népoktatási törvényt illetőleg a fennebb intézett min. rendelet értelmében ismétlő tanfolyam még nem nyittatott és a kertészet és tornászat gyakorlatilag mindeddig még nem tanittatott: a helybeli izraelita iskolaszék a tettes városi tanács útján felhívatik, miszerint ezen népoktatási törvény, illetőleg ennek alapján kibocsátott min. rendeletbe ütköző, a tanügy nagy hátrányára szolgáló hiányokat már a f. tanévben pótolni igyekezzék.
Zombor szab. kir. város közig. bizottságának 1878. évi február hó 7-én tartott üléseiből
Kiadta
...
főjegyző

1428.kig.1878
A városi közig. bizottságnak f.é. február hó 7-én 34. sz. a. kelt határozata – az izraelita iskolaszékkel leendő közlés végett.
Miről az izraelita iskolaszék a városi tanács útján átiratilag értesítendő.
Zomborban 1878 évi Marczius hó 27-én
...
aljegyző

Tisztelt izraelita iskolaszéknek Zomborban
Miután a helybeli izraelita iskola az 1868 évi XXXVIII t. cz. 48 § ellenében a fennentisztelt iskolaszék a városi közigazgatási bizottságnak folyó 1878. évi február hó 7-én 34 szám alatt kelt határozata alapján ezen fölhívatik, miszerint ezen, a népoktatás törvény, illetőleg annak alapján kibocsátott miniszteri rendeletbe ütköző a tanügy nagy hátrányára szolgáló hiányokat már a folyó tanévben pótolni igyekezzék.
...
aljegyző
1428.1878
31.br/adm.1878
Excerpt from the minutes
Number from the minutes: 42
The Report of the School Inspectorate on the visit to Jewish schools in January 1878 was read.
Decision
The report read is generally accepted.
However, since the local Jewish schools, despite the 48th paragraph of Article 38 of the law from 1868, have so far been only a four-year seminar, i.e. they have subjects determined for 4 grades and they are crammed into those 4 grades, and that procedure is according to the regulation of the ministry no. 21678 strictly forbidden; In addition, since according to the above-mentioned ministerial regulation for children who are required to attend school between the ages of 13-15, a repetition course has not yet been opened, and gardening and gymnastics have not been taught so far: the local Jewish school is invited by the city council to correct irregularities and supplement deficiencies under the law on public education, ie. according to the regulation of the ministry issued on the basis of it, already during the current school year.
From the Meeting of the Administrative Board of the Free and Royal City of Sombor, held on February 7, 1878
Betrayed
...
Chief notary

1428. admin.1878
Decision of the City Administrative Board from February 7 of the current year under number 34 for the purpose of informing the school board of the Jewish school.
The school board of the Jewish school is informed about that through a transcript.
In Sombor, March 27, 1878
...
notebook

Respected school board of the Jewish school in Sombor
After the school board of the Jewish school under paragraph 48 of Article 38 of the Act of 1868 was summoned by the administrative board under Decision No. 34 of February 7, 1878, and hereby called for irregularities in the school that are in conflict with this By law, ie. a ministerial regulation passed on the basis of that law, documents in this school year.
...
notebook