The Correspondence regarding the collection of statistical data on Jewish schools in Bács-Bodrog County

Identifier D_0059:116/1866
Title The Correspondence regarding the collection of statistical data on Jewish schools in Bács-Bodrog County
Subject Jewish schools, Statistical data, Central Statistical Commision, Budapest school administration, Hungarian Royal Ministry of Religion and Public Education in Budapest, Bács-Bodrog County Administration, Fentl Károly, János Ambrozovits
Description The Correspondence regarding the collection of statistical data on Jewish schools in Bács-Bodrog County is led between Sombor City Council, Bács-BodrogGovernment of with Budapest school administration. First, Head of Budapest school administration sending informations and tabels on mentioned process. Then, explanation of statistical data collection process by the Central Statistical Commission from 1863 is copied. After a request to expedite and complete the collection process by the chief notary of Sombor, finally at the end of correspondence filled tabels (printed) with statistical data were sent 24th January 1866.
Creator Fentl Károly, Bács-Bodrog County Administration; Maschirévits; János Ambrozovits; Mihál Gerentsér; The Mayor of the Free Royal City of Sombor
Publisher Historical archive Sombor
Contributor Fentl Károly, Bács-Bodrog County Administration; Maschirévits; Mihál Gerentsér; János Ambrozovits ;The Mayor of the Free Royal City of Sombor
Date 31st August, 1865-January 25th, 1866
Type Text; Correspondence
Language Hungarian
Coverage Buda, The Kingdom of Hungary, 1863-1865; Free Royal City of Sombor, January 1866
Rights This material has been digitized to expand access while protecting the materials from degradation through physical handling. Access to the digitized material will be granted to all interested parties. The physical copy of the document is available at the Historical Archive Sombor. In the case of citation or use, please state the origin of the material (Istorijski arhiv Sombor / Historical Archives Sombor).

Download Document

OriginalTranslation
116/1866

867 ex 1865 A budapesti Tankerület kir. főigazgatósága

Méltóságos főispáni Helytartó Úr!
A főigazgatásom alatti buda-pesti tankerületben létező nyilvános és magán, izr. elemi tanodák statisztikai adatainak a lefolyt 1864/5 tanévről és ezentúl minden 10-ik évben elkészítettésére f. évi Julius 6-ról 51527 sz. a. kelt nagyméltóságú orsz. főkormányszéki k. intézményben azon hozzáadásával levén kötelezve, hogy ez érdemben a megyei és városi hatóságok erélyes támogatásásra de sőt közvetlen intézkedésükre biztosan számítanom lehetne – miután a szóban forgó adatoknak pontossága csak is azon esetben remélhető, ha hogy azok hatósági közvetlen felügyelete alatt szereztetnek be.
Méltóságodat hivatali teljes tisztelettel fölkérni szerencséltetem, miszerint az elegendő mennyiségben ide csatolt A és B mintájú táblázatoknak az alattas városi és községi közegek közvetlen felügyelete alatt akként leendő betöltetése iránt intézkedni méltóztatnék, hogy e most jelzett táblázatok a városokban s községekben létező bármilynemű izr. elemi tanodák statisztikai adatait lehető leghívebben tartalmazzák.
A táblázatok mikénti betöltésére nézve az A táblázatra vezetett jegyzés, s a C alatt két példányban ide zárt statisztikai központi bizotmányi jegyzék tájékoztató utasitást tartalmazván, amidőn az adatok egy beszerzésével megbízandó közegeke e kétrendbeli utasításra figyelmeztetni tiszteletteljesen kérem, ugyanekkor kiképzést adni bátorkodom még azon kérelmemnek is miszerint méltóságod a három-három egyenlő példányban beküldendő A és B mintájú táblázatoknak, valamint a netalán fölöslegessé válandó maradványnak f. év szeptember hó 13-ig ezen kir. főigazgatósághoz eljuttatása iránt rendelkezni méltóztassék.
Végül megjegyezhetni szerencsés vagyok, miszerint a pesti és budai izr. elemi tanodák statisztikai adatainak egybegyűjtése iránt a szükségelt példányok átküldése mellett a megnevezett sz. kir. testvér fővárosok polgármestereit közvetlenül megkerestem.
Kelt Budán 1865. évi Augusztus 31-én. Dr. Fentl Károly kir. tanácsos és tankerületi főigazgató sk.

C.

A statisztikai központi bizottmány 1864. évi Augusztus hó 3-án 718 sz.a. a m. kir. udv. kanczelláriához intézett jegyzékének mása.

A statistikai közp. bizottmány még 1865. évi Julius hó 3-kán hozott abbeli határozatának végrehajtása czéljából, hogy időközönkint az öszves elemi iskolák részletes összeírása eszközöltessék, az ehhez megkivánttsó czélszerü minták kidolgozása végett, külön bizottmányt nevezett, ki, s ennek munkálatát csekély módositásokkal 1864. évi Julins 1-én tartott ülésében elfogadta.
Azon minta mely szerint a népiskolák összeírása 1865. évben s azután minden 10-ik esztendőben eszközlendő volna, két alkatrészből áll.
Az-A-val jegyzett minta, mely minden egyházközségben lévö tanodák s tanköteles gyermekek számát előtüntetni fogja, azon egyházközségbeli lelkész által töltendő be, a ki a tanodák előljárója; - a B-vel jegyzett pedig, mely minden egyes tanoda állapotára vonatkozó kérdéseket tartalmazza, elemi fötanodáknál ezeknek igazgatói v. igazgatótanitói által, elemi altanodáknál ezek tanítói, vagy magán tanoda tulajdonosa által töltendő be.
A statistikai központi bizottmánynak tehát van szerencséje a két minta egyegy példányát a főméltóságu m. kir. udvari kanczelláriához oly fölkéréssel átteni, hogy azokat a m. kir. helytartótanácshoz a végből áttenni méltóztassék, miszerint az elemi iskolák összeírása a mintákban előírt módon 1865. évben, és azután minden 10-ik esztendőben eszközöltessék.
A legalkalmasabb időpont az egyes iskolák összeirására a statisztikai központi bizottmány nézete szerint az lenne, melyben az iskolák évenkinti látogatása a kerületi tanfelügyelők által véghezvitetni szokott, miáltal ezek oly helyzetbe jönnének, hogy e minták pontos kitöltése iránt, melyeknek első felülvizsgálását, az A mintában foglalt utmutatás szerint, a tanodai előljáró tisztét viselő lelkész teljesiteni tartozik, helyszínén magának meggyőződést szerezzen.
A kerül. tanfelügyelő iskolalátogatásának befejezése után az összegyűjtött mintákat a kerületében létező egyházközségek lajstromával a consistoriumokhoz v. superintendentiákhoz azonnal beküldeni tartozik. A kerül. kath. tanfelügyelők feladata leend az izraelita elemi ískolák táblázatait is egybegyűjteni (?) A netán más felügyelet állókra nézve a helytartótanács a megfelelő intézkedéseket megteendi.
Az egyházmegyei hatóságok a kérdéses táblázatokat az alattuk álló tanfelügyelői kerületek névszerinti lajstromával együtt a helytartótanácshoz felterjesztik, mely evégre az egybegyűjtött táblázatokkal a lajstromokkal együtt közvetlenül a statisztikai központi bizottmányhoz átteendő.
Miután a kerületi tanfelügyelők iskolalátogatásai közönségesen Junius hóban befejeztetnek, ennélfogva a kérdéses táblázatok a kerül. tanfelügyelok consistoriumok és a helytartótanács részére 1865-dik évi September hó végeig kitűzött elégséges határidőig tökéletesen egybegyűjtethetnek és központi stat-istikai bizottmányhoz beküldethetnek. A főméltóságu m. kir. udv. kanczellária megkerestetik, miszerint a helytartótanácsot ezen határidő pontos megtartása fölötti őrködésre utasítani méltóztassék, hogy így a statistikai központi bizottmány oly helyzetbe jöhessen, miszerint ezen nagyszerű kétségkívül igen eredménydús népiskola-összeirás öszeredményét az összeírás idejéhez lehetőleg közeleső időben befejezhesse és közhírré tehesse.
Czélszerü volna a helytartótanácsot egyuttal értesíteni, hogy ezen 10 éves időszakokban eszközlendő népiskolai részletes összeírás által, az elemi iskoláknak 1863. évi Julius G-án 143|st. C. C. sz. a. kelt itteni átírattal közlött minta szerint egyházmegyénként és tanfelügyelői kerületenkénti összeírása meg nem szüntettetik, hanem jövőre is minden évben felterjesztendő. Egyedül azon években, melyekben az elemi iskolák részletes összeírása eszközöltetik, tehát 1865-ik 1875-ik évben s így tovább, maradhatna el az egyházmegyénként és tanfelügyelöi kerületenkénti összeírás ha csak közigazgatási érdekek a felterjesztés megszüntetését nem akadályoznák.

ad 11475 sz. ex 1865 Bács-Bodrogh megye kormányzata

Múlt évi szeptember hó 16-án az izraelita elemi tanodák statisztikai adatainak beküldése iránt és ugyan e tárgyban tett két rendű sürgető kiadott itthelyi meghagyásoknak polgármester úr mind ez ideig meg nem felelvén újolag megkerestetik miszerint ebbeli kötelezettségének most már folyó évi január hó 24-ig mulhatatlanul eleget tegyen.
Zomborban 1866-ik évi január hó 20-án.
A megyei első alispán úr hivatalos távollétében.
...
főjegyző
Tekintetes Maschirévits ... polgármester úrnak Zomborban

B minta
Zombori iskola
Mely vallásfelekezethez tartozik? Izraelita valláshoz
Vajjon ez iskola elemi fiútanoda-e alreáltanodával? Ø
Vajjon ez iskola elemi fiútanoda-e alreáltanoda nélkül? Ø
Vajjon ez iskola elemi főtanoda-e leányok számára? Ø
Vajjon ez iskola elemi főtanoda-e mind a két nem számára? Ø
Vajjon ez iskola plébániai elemi főtanoda-e? Ø
Vajjon ez iskola szabályszerűleg szervezett elemi altanoda-e? Ipar vegyes egy osztállyal
Vajjon ez iskola segádtanítói állomás-e? Ø
Vajjon ez iskola szükségbőli iskola-e? Ø
Hány tanteremmel bír a hétköznapiiskola? egy tanteremmel
Van-e vizsgázó terme? Ø
Van-e tornászati terme? Ø
Hány osztálya van a hétköznapi tanodának? egy osztálya
Hány csapatban adatik oktatás az egyes osztályoknál? két csapatban
Mely nyelveken adatik az oktatás? német és magyar
Vajjon az oktatás egész éven át, és egész napon át adatik-e? Igen
Vajjon az oktatás egész éven át, és félnapig adatik-e? Ø
Vajjon az oktatás féléven át és egész napon-e? Ø
Vajjon az oktatás féléven át és félnapig adatik-e? Ø
Tanítók s tanítónők
Nevük: Ambrozovits János Kohn David Staier Abraham
Rangjuk: igazgató rabi elemi tanitó
Állapotuk: ... pap világi egyén
A tanitói szolgálat utáni jövedelmük: 300 frt.
Azon gyermekek száma kik a köznapi iskolát látogatják: 22 fiú 32 leány, 17 fiú, 9 leány. Összesen 26 tanoncz
Ezek feloszolnak:
Vallásfelekezet szerint: Anyanyelv szerint:
Romai (latin) katolikusokra: Ø Magyarokra: 26
Görög-katholikusokra: Ø Németekre: ugyanazokat
Örmény-katholikusokra: Ø Csehekre (cseh-, morva-, szlovákfaj): Ø
Nemegyesült görögökre: Ø Lengyelekre: Ø
Örmény nemegyesültekre: Ø Ruthenekre: Ø
Agost hitv. evangelikusokra: Ø Szlovenekre: Ø
Helvét hitv. evangelikusokra: Ø Szerbekre s horvátokra: Ø
Unitariusokra: Ø Olaszokra: Ø
Izráelitákra: 26 Latinokra és friaulokra: Ø
Romanokra(Ost-Romanen, Wallachen):Ø
A köznapi iskola hány tanonczai állanak:
6. év alatti korban: Ø 9-től-10 évig: 1
6.-7. évig: 6 10.-11. évig: 2
7.-8. évig: 5 11.-12. évig: 3
8.-9. évig: 6 12 éven felül: 3
Van-e különbség az iskolát látogató gyermekek számában a nyári és a téli évszak alatt, és mily nagy e különbség? Ø
Mily nagy az évi tanpánz egy gyermekért? Bizontalan a kiadáshoz arányitatik
Mily nagy az évi tanpénz összesen? 1865. évbe 306 forint volt
Hány gyermek mentes a tanpénztől? Ø
Hány ingyenes tankönyv osztatott szét? Ø
Vajjon a köznapi iskola mellet létezik e ismétlő vagy tovább képzőtanoda? Ø
Vajjon ez vasárnap tartatik-e? Ø és hány óráig? Ø
Hány osztálya és csapata van az ismétlő iskolának? Ø
Mily tárgyak adatnak abban elő? Ø
Hány tanonc által látogattatik? férjfi tanoncz: Ø
leánytanoncz: Ø
Öszvesen: Ø
Vajjon tanittatik -e ezen iskolánál? A tornászat? Ø
Vajjon tanitattik-e ezen iskolánál? Zene? az eléirt éneken kivül? Az előirt énekek és dalok
Vajjon tanittatik-e ezen iskolánál? Rajzolás? Ø
Vajjon tanittatik-e ezen iskolánál? Egy második vagy harmadik országos nyelv? Ø
Áll-e ezen iskolával kapcsolatban?
Gyümölcsfa-iskola? Ø
Kertészeti iskola? Ø
Méhtenyésztő iskola? Ø
Selyemtenyésztő-iskola? Ø
Nőikézi munkaiskola? Ø
Vajjon a tanodának van tulajdon épülete? Igen
Vajjon az iskolaház bérben tartatik-e? Ø
Vajjnon a tanodai épület ingyen van-e átengedve? Ø
Kinek a tulajdonát képzi az iskolaház? Az izraelita község tulajdona.
Vajjon az iskolaház épitési állapota jó-e? nem leg jobban
Vajjon az iskolaház épitési állapota középszerű-e? Igen
Vajjon az iskolaház épitési állapota rossz-e? Ø
Kelt Zomborban 1866 évi Január 20-án
Ambrozovits János s.k. igazgató

Tekintetes városi Tanács!
A mult 1865-ik évi September hó 28-án 2898-ik sz. végzés s 1866-ik évi Januar hó 22-én 151-ik sz. alatti sürgető folytán is van szerencsém a tekintetes városi Tanácsnak a helybeli izraelita iskolai statistikai adatoknak össze álítását a B alatti minta szerint a közleménynek vissza rekesztése mellett további hivatalos cselekmény végett A alatt alázattal előterjeszteni.
Kelt Zomborban 1866 évi Januar 24-én
Gerentsér Mihál
tanácsnok

198.közig.1866
Tekintetes Bácsbodrogh megye kormányzatának!
Zomborban
Mult évi september hó 16-án 11475-ik szám alatt kelt becses megkeresése nyomán van szerencsénk az izraelita elemi tanoda statisztikai adatokat mellékletben hivatalos tisztelettel átszármaztatni!
Kelt Zomborban 1886. évi Januar hó 25-én
...
polgármester
116/1866

You’re Majesty, District Chief!
In the school administration of Budapest under my administration, the existing public and private Jewish primary schools have collected statistics for the school year 1864/5 and will henceforth undertake by order of July 6 under number 51527 by the dignified State Royal Seat to do the same every 10 years, hoping that they can count on strong support, even more so on the direct action of the county and city authorities, since the accuracy of the data entered can only be hoped for if obtained under their immediate supervision.
I am honored to ask for your dignity to fill in sufficiently attached tables A and B under the supervision of the city and municipal authorities, and for these tables to contain as accurate statistics as possible on all Jewish schools located in cities and municipalities.
Regarding the manner of filling in Table A and Table C .... (as unnecessarily omitted)
Finally, I am lucky to note that in addition to sending the necessary copies of the forms for collecting statistical data in the Jewish primary schools of Pest and Buda, I personally looked for the mayors og the named distr. and royal capitals.
The High Hungarian Royal Ministry of Religion and Public Education, as of May 24th of the current year, under number 12292, requests that the application of the Sombor Jewish community be additionally sent.
On the occasion of the high order of the Hungarian kr. of the Ministry of Religion and Public Education in Budapest, as of May 24 this year, we are brave enough to submit an additional petition with deep humility.
Done at Buda, this 31st day of August, 1865.FentlKároly royal advisor and general director of the school administration of the county

C.
A copy of the list of the Central Statistical Commission sent on August 3, 1864 under number 718 May to the King’s Court Office
On July 3, 1865, the Central Statistical Commission appointed a special commission in order to implement its decision on a detailed list of all primary schools, in order to develop the necessary target samples, and accepted its work with minimal change on July 1, 1864.
The form, according to which the census of public schools would be conducted in 1865 and every 10 years thereafter, consists of two parts.
The form marked A, which will indicate the number of schools and the number of children who are required to attend school, should be filled in by the clergyman from the church community, who is also the head of the same; the one marked with B, which contains questions about the condition of each school, in the case of urban primary schools is filled in by principals or teachers-principals, in rural primary schools by teachers, and in private schools by school owners.
The Central Statistical Commission is pleased to submit one copy of both forms to the King’s court office with a request to deliver the same to the High Board of the Hungarian King’s Court Office in order to make a list of primary schools according to the forms in 1865, and then every 10 years.
According to the Central Statistical Commission, the most appropriate time for enumerating each school would be the one in which district school inspectors make annual visits to schools, which would put them in a situation where they can check the accuracy of data entered on the forms on form A.
At the end of the visit to the school, the district school inspector is obliged to submit the collected samples with the lists of the existing church municipalities to the church council (consistory) or to the Protestant Chief Inspectorate (superintendents). The task of the district Catholic inspectors will also be to collect tables from primary schools. For those under other supervision, the board will take appropriate action.
The diocesan authorities submit the relevant tables, together with the name register of the districts under their supervision, to the district council and they must be forwarded directly to the Central Statistical Commission together with the registers.
Since the visits of district inspectors usually end in June, the relevant tables can be collected and submitted to the church council and the board of directors by the end of September 1865 that is by the deadline they can be submitted to the Central Statistical Commission. Dignified HungarianKing’s Court Office is asked to instruct the board of directors to monitor compliance with that time limit so that the Central Statistical Commission is in a position to complete and publish the list of public schools, if possible within the deadline.
It would be expedient to inform the board of directors that, in addition to the detailed census that is conducted every 10 years, the census is still conducted according to the form sent on July 6, 1863 under number 143 cc, which will be submitted next year and every following year. Only in the years when a detailed census is conducted, that is, 1865, 1875, and so on, does a census not have to be conducted by dioceses and school districts, unless administrative interests prevent the cessation of submission.

ad 11475 no. ex 1865. Administration of the Bács-Bodrog County
On September 16 last year, two urgent orders were issued for the submission of statistical data on Jewish primary schools in the same topic, which the mayor has not yet complied with, and he is again asked to fulfill his obligation by January 24.
In Sombor, January 20, 1866
In the official absence of Mayor First Deputy Prefect
...
Chief notary
Mr. Maschirévits ... to the Mayor of Sombor

Sample B.
Sombor School
What religion does he belong to? Judaism
Is this school an elementary school for boys with preschool? Ø
Is this school an elementary school for boys without preschool? Ø
Is this school an elementary school for girls? Ø
Is this school basic for both sexes? Ø
Is this school a parish elementary school? Ø
Is this school a properly organized elementary school? The craft is mixed with one department
Is this a teaching aid school? Ø
Is this a school of necessity? Ø
How many classrooms does the daily school have? One
Is there an exam classroom? Ø
Do you have a gym? Ø
How many classes does the daily school have? One department
How many groups are taught in the class? In two groups
In which languages ​​are classes taught? German and Hungarian
Are classes held throughout the year and throughout the day? Yes
Are classes held throughout the year and a half? Ø
Are classes held during half a year and all day? Ø
Are classes held for six months and a half? Ø
Teachers
Their names are: János Ambrozovits, Kohn David, Staier Abraham
Their rank: Principal, Chief rabbi, Primary school teacher
Their status: ...priestsecular person
Their income after school: 300 frt.
Number of children attending primary school: 22 boys, 32 girls, 17 boys, 9 girls. A total of 26 apprentices
They are divided according to:
By religion: Mother tongue:
Roman Catholics: Ø Hungarians: 26
Greek Catholics: Ø Germans: same
Armenian Catholics: Ø Czechs (Czechs, Moravians, Slovaks): Ø
Non-united Greek Catholics: Ø Poles: Ø
Non-united Armenian Catholics: Ø Ruthenians: Ø
Lutheran: Ø Slovenian: Ø
Reformed: Ø Serbs and Croats: Ø
unitarists: Ø Italians: Ø
Jews: 26 Latin and Friulian: Ø
Romanians (Eastern Romanians, Vlachs) Ø
How many elementary school apprentices are there:
Under 6 years: Ø from 9 to 10 years: 1
6.-7. years: 6 10.-11. year: 2
7.-8. years: 5 11.-12. year: 3
8.-9. years: 6 over 12 years: 3
Is there a difference in the number of children attending school during the summer and winter seasons and what is the difference? Ø
What is the annual tuition for a child? It is uncertain in relation to the expenditure
What is the total annual tuition fee? In 1865 it was 306 forints
How many children are without tuition? Ø
How many free textbooks are distributed? Ø
Is there a school for repeaters or for further training in addition to the regular school? Ø
Is a school like this held on a Sunday? and how many hours? Ø
How many classes and groups does the repeater school have? Ø
What subjects are taught in it? Ø
How many apprentices does she visit? male apprentice: Ø female apprentice: ØTotal: Ø
Is gymnastics taught in this school? Ø
Is music taught in this school? Outside the prescribed songs? Prescribed songs
Is drawing taught in this school? Ø
Is a second or third state language taught in this school? Ø
Is it related to this school:
A fruit nursery? Ø
A gardening school? Ø
Beekeeping school? Ø
Silkworm breeding school? Ø
Women's handicraft school? Ø
Does the school have a building? Yes
Is the school building rented? Ø
Is the school building used free of charge? Ø
Who owns the school building? It is owned by the Jewish community.
Is the construction condition of the school good? not the best
Is the construction condition of the school mediocre? Yes
Is the construction condition of the school bad? Ø
Collected at Sombor, January 20, 1866.
JánosAmbrozovitss.r. director

Reputable City Council!

Regarding the decision of September 28, 1865, no. 2898 and the urgency letter dated January 22, 1866, number 151; I have the pleasure to humbly submit to the City Council the statistical data of the local Jewish school, which were compiled on the basis of sample B for further official work.
Sombor, January 24, 1866
Mihál Gerentsér
Advisor

198. 1866 Adm.
Respected government of the Bács-Bodrog County!
Sombor
After your valuable inquiry from September 16 last year under the number 11475, we are lucky to provide you with the official respect in the attached statistics of the Jewish primary school!
In Sombor, January 25, 1886
...
Mayor